Search results for "खुशी"

आट्‌टुबुये [aʈ‌ʈubuje] ना. खुच्‍चिङ word used as the pretence or pretext of satisfaction at the suffering of others
आट्‌टुबुये, लोनाना रिङ्‌ आखेम्‍सुव्‍ट्‌टुन्‌ टे हाट्‌ले याङ्‌आछाडे॥ खुच्‍चिङ्‌, भनेको कुरा सुनिनस्‌ अहिले दु:ख पाइस्‌। (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा टामा [niŋ‌g‍wa ʈama] क्रि. प. 1मन पराउनु (sem. domains: 4.3.1.2 - स्‍तर भेट्टाउनु, मापदण्‍ड पुग्‍नु, 3.4.1.2 - खुशी, 3 - भाषा र सोचाइ, 3.4.1.4 - रुचि, 3.3.1.2 - चुन्‍नु.) 2मन पर्नु (sem. domains: 3.4.1.4.4 - आकर्षण, 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु.) 3सन्‍तुष्‍ट हुनु (sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.) 4चित्‍त बुझ्‍नु (sem. domains: 3.5.1.7.1 - धन्‍यबाद.)
Comments (0)

 

मोज्‍जा लोमा [mod‍dza loma] क्रि. प. 1रमाउनु to be delighted, to take pleasure
(sem. domains: 3 - भाषा र सोचाइ.)
2रमाइलो लाग्‍नु (sem. domains: 3 - भाषा र सोचाइ.) 3राम्रो लाग्‍नु (sem. domains: 3 - भाषा र सोचाइ.) 4आनन्‍द हुनु (sem. domains: 3.4.1.1.7 - खुशी हुनु, 3.4.1.2 - खुशी.)
Comments (0)

 

युङ्‌माजामा [juŋ‌madzama] क्रि. 1बसि खानु (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.) 2आराम गर्नु to rest (sem. domains: 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु.)
Comments (0)

 

लामाखाट्‌रि [lama kʰatri] ना. 1लौ खास (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.) 2लड्‌न लाग्‍दा निस्‍कने बोलि
Comments (0)

 

लेगालाप्‍मा [legalap‍ma] क्रि. 1फकाउनु persuade, coax, seduce
(sem. domains: 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु, 3.3.3.3 - फकाउनु, 3.4.1.2 - खुशी.)
2सम्झाउनु to remind, to make clear, to cause to understand, to convince
(sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

वाजिक्‍टाङ्‌ [wadzik‍ʈaŋ‌] ना. कानेगुजी ear wax
(sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)
Comments (0)

 

वामाजामा [wamadzama] क्रि. 1डुलि खानु (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.) 2घुमफिर गर्नु (sem. domains: 7.2 - चल्‍नु.) 3घुम्‍नु to roam, to wander, to stroll, to turn round, to travel, to loiter
(sem. domains: 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु.)
Comments (0)