Search results for "आशा"

आँट्‌याँ चोग्‍मा [ãʈ‌jã tsog‍ma] क्रि. प. आँट गर्नु make bold (sem. domains: 3.2.7.1 - आशा, 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
Comments (0)

 

ठ्‌या खोम्‍मा [ʈʰ‌ja kʰom‍ma] क्रि. प. थुक निल्‍नु (sem. domains: 3.2.7.1 - आशा.)
Comments (0)

 

पुमा [puma] क्रि. 1हेर्नु to look, to watch, to care, to look after
(sem. domains: 4.3.2.4 - देखाउनु, 5 - दैनिक जीवन, 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.1.2.2 - सूचना, 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु, 3.3.3.5 - कर गर्नु, 3.5.8.4 - देखाउनु, जनाउनु, 3.2.2 - सिक्‍नु, 2.3.1 - देख्‍नु, 3.2.7.1 - आशा, 4.7.5.4 - बचाउनु, 3.5.1.6.1 - प्रदर्शन.)
2हेरचाह गर्नु (sem. domains: 4.3.4.5.2 - ध्‍यान दिनु.)
Comments (0)