Search results for "आवश्‍यक"

आँट्‌याँ चोग्‍मा [ãʈ‌jã tsog‍ma] क्रि. प. आँट गर्नु make bold (sem. domains: 3.2.7.1 - आशा, 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
Comments (0)

 

आभोर [abʰorʌ] ना. खाँचो need, necessity, want
(sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
Comments (0)

 

कोम्‍मा [kom‍ma] क्रि. 1खोज्‍नु to search, to seek, to look for
(sem. domains: 7.6.1 - खोज्‍नु, 2.6.2.2 - यौन आकर्षण, 3.5.7.4 - प्रकाशित गर्नु, 7.2.4 - यात्रा, 2.3.1.3 - जाँच्‍नु, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 6.6.2.1 - धातु झिक्‍न भुईं खन्‍नु, 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2जाँच्‍नु to test, to examine, to try
(sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
Comments (0)

 

चाहाप्‌ [tsahap‌] ना. 1आवश्यक‍ necessary, indispensable, requisite, essential
(sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
2खाँचो need, necessity, want
3आवश्यक necessary, indispensable, requisite, essential
(sem. domains: 8.3.7.5.1 - आधारभूत.)
Comments (0)

 

चाहाप्‌ लिमा [tsahap‌ lima] 1क्रि. प. खाँचो पर्नु (sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.) 2क्रि.वि. महत्‍त्वपूर्ण important, significant
(sem. domains: 8.3.7.5 - महत्‍वपूर्ण.)
3क्रि. प. आवश्यक हुनु (sem. domains: 8.3.7.5.1 - आधारभूत.) 4क्रि. प. चाहिनु be wanted, needed, required
(sem. domains: 2.6.2.2 - यौन आकर्षण.)
Comments (0)

 

चाहाबा [tsahaba] ना. 1आवश्यक necessary, indispensable, requisite, essential
(sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
2चाहिने 3खाँचो need, necessity, want
Comments (0)

 

चाहाब्‌ [tsahab‌] ना. 1आवश्यक necessary, indispensable, requisite, essential
(sem. domains: 8.3.7.5.1 - आधारभूत, 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
2खाँचो need, necessity, want
Comments (0)

 

छेम्‍मा [tsʰem‍ma] क्रि. बोलाउनु to invite, to send for, to call, to summon, to cause to speak
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 3.5.1.4.1 - बोलाउनु, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा, 3.5.1 - भन्‍नु, 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु, 8.1.7.3 - आवश्‍यक, 6.1.2.5.1 - सम्‍मेलन आयोजना गर्नु.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा चोक्‍मा [niŋ‌g‍wa tsok‍ma] क्रि. प. 1मन गर्नु (sem. domains: 2.6.2.2 - यौन आकर्षण, 3.1.2.1 - सतर्क.) 2ध्यान केन्‍द्रित गर्नु (sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा टामा [niŋ‌g‍wa ʈama] क्रि. प. 1मन पराउनु (sem. domains: 4.3.1.2 - स्‍तर भेट्टाउनु, मापदण्‍ड पुग्‍नु, 3.4.1.2 - खुशी, 3 - भाषा र सोचाइ, 3.4.1.4 - रुचि, 3.3.1.2 - चुन्‍नु.) 2मन पर्नु (sem. domains: 3.4.1.4.4 - आकर्षण, 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु.) 3सन्‍तुष्‍ट हुनु (sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.) 4चित्‍त बुझ्‍नु (sem. domains: 3.5.1.7.1 - धन्‍यबाद.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा पिमा [niŋ‌g‍wa pima] क्रि. प. ध्यान दिनु (sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक, 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)

 

फ्याङ्‌ युमा [pʰjaŋ‌ juma] क्रि. प. 1सबै पुग्‍नु (sem. domains: 8.1.7 - प्रशस्‍त हुनु.) 2सम्‍पन्‍न हुनु (sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
Comments (0)