Search results for "मित्रता"

आडाबा₁ [aɖaba] ना. स्‍त्री साथी girl friend (sem. domains: 4.1.1 - मित्रता, 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

टाक्‌ [ʈak‌] ना. 1साथी associate, friend, companion, attendant
(sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान, 4.1.1 - मित्रता, 2.6.4.8 - दौंतरी समूह, 8.4.5.2.2 - उही समयमा.)
2सहपाठी class-mate
(sem. domains: 7.2.5 - सम्‍मिलित हुनु.)
Comments (0)

 

टाक्‌ हुप्‍मा [ʈak‌ hup‍ma] क्रि. प. 1मित लगाउनु to make a bond friend (sem. domains: 4.1.1 - मित्रता.) 2साथी बनाउनु (sem. domains: 4.2.6.1.2 - सतरन्‍ज (चेस).)
Comments (0)

 

डाबा [ɖaba] ना. साथी associate, friend, companion
(sem. domains: 4.1.1 - मित्रता.)
Comments (0)

 

साइबा [saiba] ना. 1साथी associate, friend, companion, attendant
(sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान, 2.6.4.8 - दौंतरी समूह.)
2पुरुष साथी male friend (sem. domains: 4.1.1 - मित्रता.)
Comments (0)