Search results for "मानिस"

आडाबो [aɖabo] ना. केटी साथी girl friend (sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस, 7.2.5 - सम्‍मिलित हुनु.)
Comments (0)

 

आनाक्‍पो [anak‍po] ना. 1भतिजा nephew (sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस, 9.7.1.3 - कुल नामहरू.) 2भदै nephew
Comments (0)

 

आनुगु [anugu] ना. मेरो फुपाजु my father's (elder or younger) sister's husband
(sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस.)
Comments (0)

 

ओचेट्‌नुना [otseʈ‌nuna] वि. 1राम्रो fine, lovely, beautiful, graceful, elegant, pretty, fair, good-looking, comely, well
(sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस, 3.2.5.6 - आचरण, 3.4.1.1.5 - ढाँचा बढाउने (नक्कल पार्ने), 1.1.2 - हावा.)
2सुन्‍दर beautiful, fair, fine, pretty, charming, attractive, comely
(sem. domains: 2.3.1.8 - रुपरंग, 2.3.1.8.1 - सुन्‍दर.)
Comments (0)

 

कायुङ्‌बा [kajuŋ‌ba] ना. 1राख्‍ने मानिस (sem. domains: 8.4.4 - समय बताउनु.) 2बस्‍ने मानिस 3बसोवास गर्ने (sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस, 5.9 - बस्‍नु, रहनु.)
Comments (0)

 

कालोबा [kaloba] ना. भन्‍ने मानिस teller (sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस, 3.3.3.1 - सुझाव.)
Comments (0)

 

ठाङ्‌बेन्‌ [ʈʰaŋ‌ben‌] ना. 1प्रेमी lover
(sem. domains: 4.1.1.1 - प्रेमी प्रेमिका.)
2जवान young
(sem. domains: 4.1.2 - मानिसको प्रकार.)
3किशोर youth, boy from the age of eleven to fifteen
(sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान.)
4युवा young, youthful, adolescent, pubescent, youth
(sem. domains: 8.4.6.5.2 - बुढो.)
5तन्‍नेरी boy lover
(sem. domains: 2.6.1.3 - अविवाहित.)
6अल्‍लारे boyish, of young person
(sem. domains: 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु.)
7तरुण young, youthful, juvenile, adolescent, pubescent, youth
(sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस.)
Comments (0)

 

भ्‍यालिनिगेट्‌निना [bʰ‍jalinigeʈ‌nina] ना. अविवाहित unmarried, single, bachelor, spinster
(sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस.)
Comments (0)

 

याप्‌मि [jap‌mi] ना. 1मानिस; मान्‍छे man, person (sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 2 - व्‍यक्ति.) 2मानिस; मान्‍छे (sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस.)
Comments (0)

 

येम्‍बेछा [jem‍betsʰa] ना. 1केटा boy, unmarried man
(sem. domains: 4.1.1.1 - प्रेमी प्रेमिका.)
2पुरुष man, husband, person
(sem. domains: 2.6.5 - पुरुष, स्‍त्री.)
3लोग्‍ने मानिस man
(sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस.)
Comments (0)