Search results for "रात"

आढायुसा [aɖʰajusa] क्रि.वि. मध्य रात midnight, dead of night
(sem. domains: 8.4.1.2.1 - रात.)
Comments (0)

 

कोक्‍साबा ओक्‍मा [kok‍saba ok‍ma] क्रि. प. भाले बास्‍नु to rooster crow (sem. domains: 8.4.1.2.1 - रात.)
Comments (0)

 

युसा [jusa] ना. 1रात night
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
2बेलुका evening, eve, after sunset, in the evening
(sem. domains: 8.4.1.2.3 - दिनको समय, 8.4.1.2.1 - रात, 1.1 - आकाश, 8.4.1.2 - दिन, 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

युसासोम् [jusasom] ना. राति सम्‍म (sem. domains: 8.4.1.2.1 - रात.)
Comments (0)

 

सेन्‌ [sen‌] ना. रात night, darkness
(sem. domains: 8.4.1.2.1 - रात, 8.4.1.2 - दिन, 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

सेन्‍ना [sen‍na] ना. रात night, darkness
(sem. domains: 8.4.1.2.1 - रात.)
Comments (0)

 

सेन्‍नासोम्‌ [sen‍nasom‌] ना. रात भरी whole night (sem. domains: 8.4.1.2.1 - रात.)
Comments (0)