Search results for "डराउनु"

आत्त्याँ [attjã] ना. आत्‍तिनु to be nervous, to frighten, to panic
(sem. domains: 3.4.2.4 - डराउनु.)
Comments (0)

 

आत्‍याँ लिमा [at‍jã lima] क्रि. प. आत्‍तिनु to be nervous, to frighten, to panic
(sem. domains: 3.4.2.4 - डराउनु, 3.4.2.2.2 - आत्तिएको.)
Comments (0)

 

किट्‌टाडाना [kiʈ‌ʈaɖana] वि. 1डराएको (sem. domains: 3.4.2.4 - डराउनु.) 2डरछेरुवा timid, cowardly, chicken- hearted
Comments (0)

 

किट्‌मा [kiʈ‌ma] क्रि. डराउनु to fear, to be afraid, to be frightened
(sem. domains: 3.4.2.4 - डराउनु, 8.3.8.2 - महिमा, 3.4.1.5 - निश्‍चित.)
Comments (0)

 

किट्‌माडुङ्‌ [kiʈ‌maɖuŋ‌] ना. 1डरलाग्‍दो ठाउँ danger place (sem. domains: 4.4.4.8 - जोखिम, 3.4.2.4 - डराउनु.) 2खतरा danger, risk
Comments (0)

 

किप्‍मा [kip‍ma] 1क्रि. डराउनु to fear, to be afraid, to be frightened
2ना. डर fear, dread, awe, terror
(sem. domains: 3.4.2.4 - डराउनु.)
Comments (0)

 

किप्‍माडुङ्‌ [kip‍maɖuŋ‌] वि. डर लाग्‍दो fierce, frightful, fearful, ferocious
(sem. domains: 3.4.2.4 - डराउनु.)
Comments (0)