Search results for "आत्तिएको"

आत्‍याँ लिमा [at‍jã lima] क्रि. प. आत्‍तिनु to be nervous, to frighten, to panic
(sem. domains: 3.4.2.4 - डराउनु, 3.4.2.2.2 - आत्तिएको.)
Comments (0)

 

हुप्मा [hupma] क्रि. 1गाँठो पार्नु to make knot (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 4.1.8 - स्‍नेह देखाउनु, 3.4.2.2.2 - आत्तिएको.) 2अँगालो हाल्‍नु to hug; to embrace 3अङ्‌कमाल गर्नु
Comments (0)