Search results for "कुल नामहरू"

आनाक्‍पो [anak‍po] ना. 1भतिजा nephew (sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस, 9.7.1.3 - कुल नामहरू.) 2भदै nephew
Comments (0)