Search results for "विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित"

आनाम्‍बा [anam‍ba] ना. मेरो ससुरा my father-in-law (sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
Comments (0)

 

आनाम्‍मा [anam‍ma] ना. 1मेरी सासु my husband's or wife's mother, my mother-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित, 2.6.5.2 - आइमाई.)
2मेरी सासु आमा (sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

कानाम्‍मा [kanam‍ma] ना. तिम्रो सासु your mother-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
Comments (0)

 

जाङोइ [dzaŋoi] ना. ज्वाइँ son-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
Comments (0)

 

जावाइ [dzawai] ना. ज्वाइँ son-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
Comments (0)

 

नाम्‍बा [nam‍ba] ना. ससुरा father-in-law (sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
Comments (0)

 

नाम्‍मा [nam‍ma] 1ना. सासु husband's or wife's mother, mother-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
2क्रि. सुँघ्‍नु to smell
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.3.3 - स्वाद.)
3क्रि. गनाउनु (sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.) 4क्रि. गन्ध पाउनु (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.) 5क्रि. माझ्‍नु to scour, to cleanse, to scrub, to polish, to wash
ठाबुट्‌ङा फु नाम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खरानीले हाँडी माझ्‍नु पर्छ। (sem. domains: 2.1.1.3 - नाक.)
Comments (0)

 

पाङ्‌लुमेट्‌ [paŋ‌lumeʈ‌] ना. बुहारी daughter-in-law, wife of a son, younger brother or nephew
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)

 

रिछाबा [ritsʰaba] ना. सम्धी father of son-in-law or daughter-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
Comments (0)

 

रिछामा [ritsʰama] ना. सम्धिनी mother of a son-in-law or daughter-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
Comments (0)