Search results for "ग्रन्‍थ"

आप्‍पे [ap‍pe] 1क्रि.वि. भिन्‍न separate, apart, split, broken, different, diverse, dissimilar, distinct, other, fraction
ना याप्‌मिङाना ओचाट्‌ला आप्‍पे पाराना साक्लोक्चा ठोङ्‌निना॥ यो मानिसको बानी भिन्‍न/फरक प्रकारको छ, कसै सँग मिल्‍दैन। (sem. domains: 4.1.6.2 - आफै छुट्टिएको समूह, 7.5.1.3 - विशेष.)
2क्रि.वि. बेग्‍लै separately, apart
(sem. domains: 4.1.6.2 - आफै छुट्टिएको समूह, 7.5.1.3 - विशेष.)
3क्रि.वि. फरक difference, variance, different, unlike
(sem. domains: 4.2.1.6 - सहभागी हुनु.)
4क्रि.वि. छुट्‍टै ना किटाब आप्‍पे युङ्‌सु॥ यो किताब छुट्‍टै राख। (sem. domains: 4.1.6.2 - आफै छुट्टिएको समूह, 3.2.4.1 - गलत अर्थ लाउनु.) 5क्रि.वि. आफै आङा आप्‍पे चामा ठुक्टुङ्‌टुङ्‌॥ म आफै भात पकाउँछु। (sem. domains: 3.3.1.4 - अभिप्राय, 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ.) 6क्रि.वि. अलग separate, apart
(sem. domains: 8.5.1.5 - सम्‍पर्क.)
7वि. अर्कै याना याप्‌मि उप्‍पा उमा नुङ्‌ना आप्‍पे निङ्‌ना॥ त्‍यो मानिस उसको बुबा आमा भन्‍दा अर्कै देखिन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.2.3 - भिन्‍दै.)
Comments (0)

 

खोट्‌टेप्‍मा [kʰoʈ‌ʈep‍ma] प्रश्‍न.वा. कति how much, how many
(sem. domains: 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ.)
Comments (0)

 

लाप्‍माङ्‌ [lap‍maŋ‌] 1ना. दूर far, distant, remote, outlying
(sem. domains: 8.2.6 - दुरी, 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ.)
2क्रि.वि. टाढा‌ distant, far off
(sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
Comments (0)

 

-लाम्‍मा [lam‍ma] पर. 1बाट from
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय, 8.4.6.1.5 - देखि, 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ.)
2देखि from, by, with
, by seeing, obviously, apparently
(sem. domains: 8.4.6.1.5 - देखि.)
Comments (0)