Search results for "मार्नु"

आप्‍पे सिमा [ap‍pe sima] क्रि. प. आत्‍म हत्या गर्नु to kill ourself, suicide (sem. domains: 4.3.4.4.1 - स्‍वार्थी, 2.6.6.1 - मार्नु.)
Comments (0)

 

छुमा [tsʰuma] क्रि. 1बाँध्नु to tie (sem. domains: 2.6.6.1 - मार्नु.) 2झुण्‍ड्‍याउनु to hang, to suspend
(sem. domains: 7.3.2.4.1 - झुन्‍ड्याउनु.)
Comments (0)

 

ठोॽवारिक्‌ फिप्‍मा [ʈʰoʔwarik‌ pʰip‍ma] क्रि. प. घाँटी अँठ्याउनु (sem. domains: 2.6.6.1 - मार्नु.)
Comments (0)

 

रुप्‌ चेप्‍मा [rup‌ tsep‍ma] क्रि. प. 1च्वाट्‍ट छिनाउनु (sem. domains: 2.6.6.1 - मार्नु.) 2च्वाट्‍ट काट्‌नु
Comments (0)

 

सेप्‍मा [sep‍ma] क्रि. मार्नु to kill, to slay
(sem. domains: 5.5.3 - आगो निभाउनु, 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु, 2.6.6.1 - मार्नु.)
Comments (0)

 

हिमा [hima] क्रि. 1सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.1.3.1 - सजिलो, सम्‍भावित, 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 2.6.6.1 - मार्नु, 7.5.7 - धेरै चीजहरू चल्‍नु.)
2छर्कनु to sprinkle
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
3छर्नु to sow, to disperse, to scatter
(sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
4सिद्धयाउनु to finish (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु, 6.2 - कृषि.)
Comments (0)