Search results for "कतै लानु"

आप्‍मा [ap‍ma] क्रि. 1हान्‍नु to hit, to smite, to give a blow to, to strike, to shoot
फिट्‌काउलिङा कुप्‌येट्‌ना वा आप्‍मा लिनिना॥ गुलेलीले ओथारोमा भएको कुरालाई हान्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु, 3.2.2.6 - महशुस गर्नु.)
2आउनु to come
खान्‌ पाङ्‌डाड्‌बा चोक्‍ङा आप्‍मा कोन्‌यक्‌॥ तपाई पितृ पूजा गर्न आउनु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
3ल्याउनु to bring, to fetch
भिरगाउङिना साम्‍बोक्‌ बिबारेङे छोङ्‌सिङा आप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ भिरगाउँको कोदो बिहिबार हाटमा बेच्‍न ल्‍याउनु पर्छ। (sem. domains: 7.3.3 - कतै लानु.)
Comments (0)

 

खाट्‌टु [kʰaʈ‌ʈu] क्रि. लैजा (sem. domains: 7.3.3 - कतै लानु.)
Comments (0)

 

खाप्‍मा [kʰap‍ma] क्रि. 1जानु to go, depart
(sem. domains: 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 7.2.3.2 - जानु, 7.1 - चाल, भाव, 7.3.3 - कतै लानु.)
2सहभागी हुनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 3लैजानु to take away, to convey, to carry, to transport, to snatch
(sem. domains: 7.3.1 - बोक्‍नु.)
Comments (0)

 

साप्‍माप्‍मा [sap‍map‍ma] क्रि. तानेर लैजानु (sem. domains: 7.3.3 - कतै लानु.)
Comments (0)

 

सामा [sama] क्रि. पुर्याउनु to deliver, to convey, to transmit, to carry out, to send
(sem. domains: 3.2.5.4.1 - असहमत, 3.2.7 - आशा गर्नु, 7.3.3 - कतै लानु.)
Comments (0)

 

सामाढामा [samaɖʰama] क्रि. 1पुर्याइ दिनु (sem. domains: 7.3.3 - कतै लानु.) 2पुऱ्याउनु
Comments (0)