Search results for "पुग्‍नु"

आबा [aba] क्रि. 1आउनु to come
खान्‌ नेहि आबा॥ तिमी यता आउनु।
2आउ खान्‌ नेहि आबा॥ तिमी यता आऊ। (sem. domains: 3.5.1.4.1 - बोलाउनु, 4.2.1.4.1 - स्‍वागत, ग्रहण, 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
Comments (0)

 

टामाप्‍मा [ʈamap‍ma] क्रि. आइहाल्‍नु (sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
Comments (0)

 

टामाहिमा [ʈamahima] क्रि. 1आई पुग्‍नु arrive
(sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
2पुग्‍न सक्‍नु
Comments (0)

 

टामेप्‍मा [ʈamep‍ma] क्रि. 1पुग्‍न बाध्य गराउनु (sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.) 2आउन बाध्य गराउनु (sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
Comments (0)

 

ठामा [ʈʰama] क्रि. 1अस्ताउनु to set
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2खस्‍नु to fall, to slip, to drop off
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 1.3.4 - पानीमा हुनु.)
3लडाइ गर्नु to fight (sem. domains: 4.4.2 - संकट.) 4ओर्लनु to descend, to climb down, to come down
(sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
5झर्नु to come or go down, to fall off, to descend
(sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

ठामेप्‍मा [ʈʰamep‍ma] क्रि. 1अवतरण गर्नु to land (sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.) 2ओराल्‍नु to cause to descend, to bring down, to take down
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु.)
3झराउनु (sem. domains: 7.3.4.3 - तल हाल्‍नु, झार्नु.)
Comments (0)

 

नोक्‍माप्‍मा [nok‍map‍ma] क्रि. फर्काउनु to send back, to turn round, to bring back, to restore
(sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
Comments (0)

 

मिटाप्‍मा [miʈap‍ma] क्रि. नल्याउनु (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
Comments (0)