Search results for "महत्‍व"

आम्‍टेप्‍मा [am‍ʈep‍ma] प्रश्‍न.वा. कति how much, how many
(sem. domains: 8.3.7.9 - महत्‍व.)
Comments (0)

 

इम्‍टेप्‍मा [im‍ʈep‍ma] प्रश्‍न.वा. कति how much, how many
(sem. domains: 8.3.7.9 - महत्‍व.)
Comments (0)

 

उचाफेन्‍ना [utsapʰen‍na] वि. 1नराम्रो bad, defective, evil, ugly
(sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर, 8.3.7.9 - महत्‍व.)
2खराब bad, evil, wicked
Comments (0)

 

ओचाफेन्‍ना₁ [otsapʰen‍na] वि. 1न राम्रो bad, evil, ugly, nasty,
(sem. domains: 3.2.5.2 - विश्‍वास नगर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 8.4.5.3 - ठीक समय, 8.3.7.2.1 - खराब, अझ कम्‍ति, 8.3.7.9 - महत्‍व, 1.1.2 - हावा.)
2कुरूप ill-looking, ugly, deformed
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

टोला चोक्‍मा [ʈola tsok‍ma] क्रि. प. 1मूल्याङ्‍कन गर्नु to evaluate (sem. domains: 8.3.7.9 - महत्‍व.) 2बिचार गर्नु to consider 3जाँच्‍नु to test, to examine, to try
Comments (0)

 

बिट्‌ठाइना [biʈ‌ʈʰaina] ना. 1बिकामे worthless, useless
(sem. domains: 8.3.7.9 - महत्‍व.)
2व्यर्थ worthless, useless, vain
Comments (0)