Search results for "बास्केटबल (खेल -१"

आम्‍बेडुम्‍बे [am‍beɖum‍be] ना. डुम खेल a local game (sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 4.2.6.1 - खेल.)
Comments (0)

 

टिङ्‌मा [ʈiŋ‌ma] क्रि. 1लात हान्‍नु (sem. domains: 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु.) 2लत्‍ताले हान्‍नु (sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.) 3खुट्‍टाले हान्‍नु (sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 7.7.3 - लात्ताले हान्‍नु, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
Comments (0)

 

पाङ्‌ग्‍वामा [paŋ‌g‍wama] 1क्रि. खेल्‍नु to play, to act
(sem. domains: 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2ना. खेल play, game, sport
(sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१).)
Comments (0)

 

पाङ्‌वा [paŋ‌wa] ना. खेल play, game, sport
(sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१).)
Comments (0)

 

पाङ्‌वाच्याङ्‌ [paŋ‌watsjaŋ‌] ना. खेलौना plaything, toy, doll
(sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१).)
Comments (0)

 

पाङ्‌वामा [paŋ‌wama] क्रि. खेल्‍नु to play, to act
(sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१).)
Comments (0)

 

पोपा [popa] ना. खेलौना (बाल शब्‍द) doll (sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु.)
Comments (0)

 

लेप्‍मा [lep‍ma] क्रि. 1फ्याँक्‍नु to throw, to cast, to throw away, to fling, to hurl, to give up, to abandon
(sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
2फाल्‍नु to throw, to throw away, to cast, to fling, to hurl, to displace, to squander, to give up
(sem. domains: 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)
3रिहा हुनु to release (sem. domains: 7.3 - चल्‍नु.) 4छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 7.4.5.1 - केही वस्‍तु छोड्‌नु.)
5फुकाउनु to untie, to unfasten, to let loose, to take off, to undo, to disentangle
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
6रोप्‍नु plant
(sem. domains: 6.2.1.6 - फूल उमार्नु.)
Comments (0)

 

सोटोरोबा [soʈoroba] ना. चिप्‍लेटी खेल (sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१).)
Comments (0)

 

हारिगुट्‌टे [hariguʈ‌ʈe] ना. 1कपर्दी खेल (sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१).) 2दौड खेल
Comments (0)