Search results for "सूर्य"

आम्‍मा [am‍ma] क्रि. 1सेक्‍नु to cook in oven, to bake, to roast, foment
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 1.1.1 - सूर्य.)
2सेकाउनु to apply warmth and moisture to (a part of the body) to foment, to bake
लाङ्‌ होमे भोने मुक्‌ङि क्‍या नेक्‍सा मिहिङि आम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खुट्‍टा सुनियो भने हातमा तेल लगाउँदै आगोमा सेकाउनु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3हाम फाल्‍नु (sem. domains: 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 4.2.6.1 - खेल, 7.1 - चाल, भाव, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.) 4उफ्रिनु याक्‍ठेरेक्लाम्‍मा यो होङ्‌ङि आम्‍मा लिनिना॥ भिरबाट तल खोलामा उफ्रिनु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 5उफ्रनु to jump, to spring, to hop, to leap
(sem. domains: 1.6.4.1 - जनावर हलचल.)
Comments (0)

 

ओम्‍ना [om‍na] वि. 1चम्‍किलो shining, sparking, bright, radiant, brilliant
(sem. domains: 8.3.3.1.2 - उज्‍यालो, 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग, 1.1.1 - सूर्य.)
2टल्‍किने (sem. domains: 5.6.4 - लुगा धुनु.) 3चम्‍किने (sem. domains: 8.3.3 - चम्किलो.) 4चम्‍किलो shining, sparking, bright, radiant, brilliant
(sem. domains: 8.3.3.1.2 - उज्‍यालो.)
Comments (0)

 

ओम्‍मा₁ [om‍ma] क्रि. 1पाल्‍नु to foster, to nurse, to breed, to tend
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 8.3.2.1 - चिल्‍लो, 8.3.3.1 - चम्‍कनु, 1.1.1 - सूर्य.)
2निकाल्‍नु (बढी भएको) to take out, to bring out, eject चामाङि चुवा बेसि लिसे भोने खाट्‌टिप्‍मा ओम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ भातमा पानी धेरै भयो भने अलिकति निकाल्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.) 3टल्‍किनु ना कासौडि ठाबुट्‌ङा रान्‍डुङ्‌ना ओम्‍मा ओम्‍डैसे॥ यो भाँड खरानीले माझेको टल्‍किनु (चम्‍किनु) टल्‍किएको छ। (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.) 4पशुपक्षी पाल्‍नु (sem. domains: 6.3 - पशु पालन.) 5चम्‍किनु (sem. domains: 8.3.2.1 - चिल्‍लो.) 6चम्‍कनु to shine, to glitter (sem. domains: 8.3.3.1 - चम्‍कनु.)
Comments (0)

 

ओसाङ्‌ [osaŋ‌] ना. 1ज्‍वाला flame, blaze, burning, inflammation
2किरण ray, beam
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
3आगोको ज्‍वाला (sem. domains: 5.5 - आगो.) 4प्रकाश light, brightness, sunshine
(sem. domains: 8.3.3 - चम्किलो.)
5ज्योति light
Comments (0)

 

कुरिक्‌वारिक्‌ [kurik‌warik‌] ना. 1झिसमिस early morning, dawn
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
2रिमझिम merry-making
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

कोक्‍मा [kok‍ma] क्रि. 1बिझ्‍नु to be pierced, to penetrate sharply (sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.) 2बिछ्याउनु to spread
ना टाङ्‌घोङ्‌ आङा कोक्‍मा खाट्‌टुङ्‌टुङ्‌॥ यो सिरानी म बिछ्याउनु लान्‍छ‍ु।
3न बिक्‍नु 4खुट्‍नु to stitch closely
आटालिमाङ्‌ङा आड्‌डिक्‌ मोज्‍जा लोट्‌लिङ्‌चि कोक्‍मा निसुगा॥ मेरो श्रीमतीले अति राम्रो सँग लुगाहरू खुट्‌नु जान्‍दछिन्‌। (sem. domains: 3.5.9 - आमसञ्चार वा मिडिया.)
5घोच्‍नु to poke, to prick, to pierce, to penetrate, to hurt the feeling of
(sem. domains: 4.4.2 - संकट.)
Comments (0)

 

कोना [kona] वि. 1न्यानो warm
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
2रापिलो heated, hot
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
3तातो hot, warm, heat, hotness (sem. domains: 8.3.4.1 - चिसो.)
Comments (0)

 

कोमा [koma] 1वि. तातो hot, warm, heat, hotness,
खाम्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ जमिन तातो हुन शुरु गर्यो। (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 1.1.1 - सूर्य.)
2वि. न्यानो warm
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
3क्रि. रुङ्‍नु याक्‍साङि टाउँबाचि कोमा कोछुबा रेक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ गोठमा बाँदरहरू रुङ्‌नु वा कुर्नु कुकुर बाँध्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 8.3.4.1 - चिसो, 8.3.7.8.4 - कुहिन नदिनु, सुरक्षित राख्‍नु, 7.2.2.5.1 - झर्नु, 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु).) 4क्रि. तातिनु to be heated
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
5क्रि. लड्‍नु to contend, to fall over, to fall down
ना याप्‌मि इङा टेडुङ्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ यो मानिस जाँडले मातेर लड्‌नु थाल्‍यो। (sem. domains: 3.4.2.3.1 - चिढाउनु, 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु, 2.5.3 - चोट लागेको, 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
6क्रि. कुर्नु to keep watch or guard
(sem. domains: 6.1.2.2.5 - चीजको वास्‍था गर्नु.)
Comments (0)

 

खिमेमा [kʰimema] ना. 1हुस्‍सु mist, haze
, stupid, foolish
(sem. domains: 1.1.3.2 - बादल, 1.1 - आकाश.)
2बादल cloud, fog
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
3कुहिरो fog, mist, haze
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य, 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ.)
Comments (0)

 

चिना [tsina] वि. 1ओसिलो damp
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
2ठन्‍डा cold, coolness, coldness
3चिसो cold, wet, damp
(sem. domains: 8.4.1.5 - मौसम, 1.1.1 - सूर्य, 1.3.3 - भिजेको.)
Comments (0)

 

चेरेप्‌ [tserep‌] वि. 1तातो hot, warm, heat, hotness
(sem. domains: 8.3.4 - गर्मी, 1.1.1 - सूर्य.)
2टन्‍टलापुर glaring, scorching
Comments (0)

 

चेस्‍मा [tses‍ma] ना. चस्‍मा spectacles, eyeglasses
, eyeglasses, goggles
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

चोक्‌चिङ्‌गेट्‌ [tsok‌tsiŋ‌geʈ‌] ना. तारा star
(sem. domains: 1.1 - आकाश, 1.1.1.2 - तारा, 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

चोप्‍मा [tsop‍ma] क्रि. सुक्‍नु to dry, to dry up, to become dry, to wither
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 8.3.6.5 - नरम, निर्वल, 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

चोबाना [tsobana] क्रि.वि. 1सुक्‍खा dry, dried up, withered, drought
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
2सुकेको (sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा.)
Comments (0)

 

छाइरि [tsʰairi] ना. छहारी shade, shelter
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

छाटा [tsʰaʈa] ना. छाता umbrella
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

टिलिक्‌ टिलिक्‌ [ʈilik‌ ʈilik‌] क्रि.वि. 1चम्‍किलो shining, sparking, bright, radiant
(sem. domains: 1.1.1.2 - तारा, 1.1.1 - सूर्य.)
2टल्‍कने 3झलमल्‍ल resplendently, brightly, glitteringly
Comments (0)

 

टुम्‍मा [ʈum‍ma] क्रि. 1जोड्‍नु to add, to annex to join
(sem. domains: 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध, 8.1.2.2 - जोड, 1.1.1 - सूर्य.)
2पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
3छिपिनु (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 4डढ्‌नु to burn
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
5जेठो हुनु (sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान.)
Comments (0)

 

ठामा [ʈʰama] क्रि. 1अस्ताउनु to set
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2खस्‍नु to fall, to slip, to drop off
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 1.3.4 - पानीमा हुनु.)
3लडाइ गर्नु to fight (sem. domains: 4.4.2 - संकट.) 4ओर्लनु to descend, to climb down, to come down
(sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
5झर्नु to come or go down, to fall off, to descend
(sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

डुम्‌ [ɖum‌] वि. अँध्यारो dark
(sem. domains: 8.3.3.2 - अँध्‍यारो, 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

धुरि [dʰuri] ना. छाना sloping roof
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

नाम्‌ [nam‌] ना. 1सूर्य sun
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 1.1.1 - सूर्य.)
2घाम sun, sunshine, heat of the sun
(sem. domains: 8.3.3 - चम्किलो, 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)
Comments (0)

 

नाम्छेमा [namtsʰema] वि. घमाइलो sunny, having sunlight
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)