Search results for "हिर्काउनु, प्रहार गर्नु"

आम्‍मा [am‍ma] क्रि. 1सेक्‍नु to cook in oven, to bake, to roast, foment
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 1.1.1 - सूर्य.)
2सेकाउनु to apply warmth and moisture to (a part of the body) to foment, to bake
लाङ्‌ होमे भोने मुक्‌ङि क्‍या नेक्‍सा मिहिङि आम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खुट्‍टा सुनियो भने हातमा तेल लगाउँदै आगोमा सेकाउनु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3हाम फाल्‍नु (sem. domains: 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 4.2.6.1 - खेल, 7.1 - चाल, भाव, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.) 4उफ्रिनु याक्‍ठेरेक्लाम्‍मा यो होङ्‌ङि आम्‍मा लिनिना॥ भिरबाट तल खोलामा उफ्रिनु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 5उफ्रनु to jump, to spring, to hop, to leap
(sem. domains: 1.6.4.1 - जनावर हलचल.)
Comments (0)

 

कोमाप्‍मा₁ [komap‍ma] क्रि. गुँडुल्‍किएर जानु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
Comments (0)

 

कोमाप्‍मा₂ [komap‍ma] क्रि. 1गुँडुल्‍किनु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 2लडि जानु
Comments (0)

 

चेप्‍मा [tsep‍ma] क्रि. 1काट्‍नु to cut
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.5.7 - रोग उपचार, 7.8.3 - काट्‌नु, 3.5.7.4 - प्रकाशित गर्नु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 2.5.3 - चोट लागेको, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
2खुवाउनु to feed
(sem. domains: 5.2.2 - खानु, 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु.)
Comments (0)

 

टिङ्‌मा [ʈiŋ‌ma] क्रि. 1लात हान्‍नु (sem. domains: 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु.) 2लत्‍ताले हान्‍नु (sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.) 3खुट्‍टाले हान्‍नु (sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 7.7.3 - लात्ताले हान्‍नु, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
Comments (0)

 

टोक्‍मा [ʈok‍ma] क्रि. 1बिसाउनु to give rest, to cause to pause, to rest a load
(sem. domains: 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य, 4.2.1.6 - सहभागी हुनु.)
2पाउनु to find, to get, to find out, to gain, to acquire, to attain, to obtain, to give birth to, to receive, present, gift
(sem. domains: 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
3ठक्‍कर खानु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.) 4ठोकिनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.) 5भारी बिसाउनु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 6जन्‍माउनु to beget, to give birth to, to produce
(sem. domains: 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र.)
Comments (0)

 

ठुप्‍मा [ʈʰup‍ma] 1क्रि. कुच्याउनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.) 2क्रि. केही कुराले हिर्काउनु (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.) 3क्रि. केही कुरा कमाउन लगाउनु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 4ना. हिर्काउनु to strike, to beat, to smite
(sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.)
5ना. मुड्‌कीले पिट्‌नु
Comments (0)

 

फिप्‍मा [pʰip‍ma] क्रि. 1च्याप्‍नु to press, to clasp
(sem. domains: 3.2.6 - सम्‍झनु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2निचोर्नु squeeze, wring
(sem. domains: 6.4.2 - पासो.)
3ङ्याक्नु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 4चेप्‍नु squeeze
(sem. domains: 8.3.1.3.1 - च्‍याप्‍टो.)
Comments (0)

 

मुर्‌किङा ठुप्‍मा [mur‌kiŋa ʈʰup‍ma] क्रि. प. 1मुड्‍कीले हिर्काउनु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 2मुड्‍कीले हान्‍नु
Comments (0)

 

लिङ्‌गेॽवाङा लेप्‍मा [liŋ‌geʔwaŋa lep‍ma] क्रि. प. ढुङ्‍गाले हान्‍नु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
Comments (0)

 

लेप्‍मा [lep‍ma] क्रि. 1फ्याँक्‍नु to throw, to cast, to throw away, to fling, to hurl, to give up, to abandon
(sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
2फाल्‍नु to throw, to throw away, to cast, to fling, to hurl, to displace, to squander, to give up
(sem. domains: 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)
3रिहा हुनु to release (sem. domains: 7.3 - चल्‍नु.) 4छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 7.4.5.1 - केही वस्‍तु छोड्‌नु.)
5फुकाउनु to untie, to unfasten, to let loose, to take off, to undo, to disentangle
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
6रोप्‍नु plant
(sem. domains: 6.2.1.6 - फूल उमार्नु.)
Comments (0)

 

लेम्‍मा [lem‍ma] क्रि. 1कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 3.3.3.7 - चेतावनी, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 1.1.3 - मौसम, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण.)
2ओइलिनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 1.3.2.4 - छाल, 3.6.5 - ठीक, 6.6.1.1 - लुगा.) 3धान चुट्‍नु (sem. domains: 6.2 - कृषि.) 4धान कुट्‍नु to thresh (sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु.) 5हिर्काउनु to strike, to beat, to smite, to shoot
(sem. domains: 6.7.2 - पिस्‍ने समान.)
6कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
7डाम्‍नु to brand, to boil in oil
(sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
8टाल्‍नु to patch, to mend, to evade, to procrastinate, to adjourn
Comments (0)

 

हेक्‍मा [hek‍ma] क्रि. 1रेट्‍नु to cut a throat; to cut through something by moving a cutter forward and backward (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 2काट्‍नु to cut
(sem. domains: 2.5.7 - रोग उपचार, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 6.6.1.1 - लुगा, 3.3.1.2 - चुन्‍नु.)
Comments (0)