Search results for "सम्‍बन्‍धित समय"

आसेन्‌ [asen‌] क्रि.वि. 1पहिले before, for the first time, in the beginning, in olden times, in ancient time
ना इस्‍कुल आसेन्‌ आनि टोकुबा टालाङिडोक्‌ चोक्‍बालाक्‌॥ यो स्‍कूल पहिले हाम्रो हजुर बाको पालामा नै बनाएको हो। (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
2हिजो yesterday, the last day
आसेन्‌ माकेबोरा खाम्‍डुङ्‌नाङा आकेङ्‌रोक्‌ खोरोरो रोसाडे॥ हिजो मकै भटमास चपाउँदा मेरो दाँत नै सबै झर्यो। (sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली.)
Comments (0)

 

आसेन्‌-आसेन्‌ [asen‌-asen‌] क्रि.वि. पहिले पहिले one upon a time (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
Comments (0)

 

एङ्‌स्‍वा [eŋ‌s‍wa] 1वि. अन्‍तिम final, last
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 8.5.1.1.1 - पछाडि, 8.4.5.1.3 - अर्को, 8.4.5.2.1 - पछि, 8.6.1.1 - पछाडि.)
2वि. पछाडि behind, at the back of, the back
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 8.5.1.1.1 - पछाडि, 8.4.5.1.3 - अर्को, 8.4.5.2.1 - पछि, 8.6.1.1 - पछाडि.)
3क्रि.वि. पछि after, later, afterwards, later on, in the absence of
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय, 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
Comments (0)

 

ओटोकानाङि [oʈokanaŋi] क्रि.वि. अगाडि before, in front of, forward, formerly
, belt fastened round the neck of a horse
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
Comments (0)

 

चेम्‍बेलेङ्‌ [tsem‍beleŋ‌] ना. छरपस्‍ट scattered, strewn
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
Comments (0)

 

छेल्बेल्‌ [tsʰelbel‌] क्रि.वि. 1छताछुल्‍ल chaos (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय, 4.3.6.3 - अस्‍तव्‍यस्‍त.) 2छरपस्‍ट scattered, strewn
Comments (0)

 

टिरिम्‌ [ʈirim‌] 1वि. शुचि बद्ध (sem. domains: 3.5.7.6 - सूची.) 2क्रि.वि. क्रमबद्ध ordered, sequential, graded
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
3क्रि.वि. लस्‍कर caravan, procession
(sem. domains: 8.4.5.1.1 - श्रृंखला.)
4क्रि.वि. लहर line, row, series
(sem. domains: 8.3.6 - वस्तु.)
5क्रि.वि. लाइन line, row, queue
(sem. domains: 7.5.5 - व्‍यवस्‍था.)
6क्रि.वि. ताँती line, row
7क्रि.वि. लहरै
Comments (0)

 

टोकाना [ʈokana] ना. 1पहिला (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.) 2अगाडि before, in front of, formerly
, belt fastened round the neck of a horse
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 8.6.1 - सामु.)
3सम्‍मुख facing, in front of
(sem. domains: 8.5.1.5.1 - निकटतम.)
Comments (0)

 

टोङ्‌माउङ्‌ युङ्‌मा [ʈoŋ‌mauŋ‌ juŋ‌ma] क्रि. प. 1पङ्‍क्तिमा राख्‍नु (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.) 2मिलेर बस्‍नु 3मिलाएर राख्‍नु
Comments (0)

 

टोङ्‌मागा [ʈoŋ‌maga] ना. बन्‍दोबस्‍त arrangement, management, plan
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
Comments (0)

 

नाहि [nahi] क्रि.वि. 1यता here, this way, hither
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय, 3.1.2.3 - ध्‍यान, 8.5.1 - यहाँ, त्यहाँ.)
2यहाँ here, in this place, hither
(sem. domains: 8.5.5 - विशेष सम्‍बन्‍धहरू, 3.1.2.3 - ध्‍यान, 8.5.1 - यहाँ, त्यहाँ.)
Comments (0)

 

नोक्‍मा [nok‍ma] क्रि. 1फर्काउनु to send back, to turn round, to bring back, to restore
(sem. domains: 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु, 7.2.3.6 - फर्कनु, 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
2फर्किनु (sem. domains: 4.3.4.5 - भाग गर्नु.) 3दोहोर्याउनु repeat, revise
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
4मोड्‍नु to bend, to twist, to divert, to deflect, to turn
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.)
5फर्कनु come back, turn back, turn
(sem. domains: 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु.)
Comments (0)

 

याम्‍भा [jam‍bʰa] क्रि.वि. उता thither, on the other hand
(sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
Comments (0)

 

-लाम्‍मा [lam‍ma] पर. 1बाट from
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय, 8.4.6.1.5 - देखि, 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ.)
2देखि from, by, with
, by seeing, obviously, apparently
(sem. domains: 8.4.6.1.5 - देखि.)
Comments (0)

 

सोरोक्‌ [sorok‌] क्रि.वि. 1सधैं always, at all times, constantly
(sem. domains: 8.4.6.6.4 - हर समय, 8.4.6.1.5 - देखि.)
2प्रायः generally, mostly, about, nearly, approximately
(sem. domains: 8.4.2.2 - लामो समय, 1.1.3 - मौसम, 8.1.5 - सबै.)
3निरन्‍तर continuous, continually always, without interruption
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
4नियमित regulated, regular, fixed
(sem. domains: 8.4.5.1.5 - नियमित.)
5हर पल (sem. domains: 8.4.6.6.5 - प्रत्‍येक समय.) 6लगातार continuously, continually, incessantly, without cessation
(sem. domains: 8.4.7 - लगातार, टिक्‍नु.)
7निरन्‍तरता ceaselessness, continuity, constancy, perpetuity
(sem. domains: 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर.)
Comments (0)

 

हान्‍डेङ्‌ हान्‍डेङ्‌ [han‍ɖeŋ‌ han‍ɖeŋ‌] क्रि.वि. 1पछि पछि (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.) 2भविष्य‍ future, futurity
Comments (0)