Search results for "भोजन"

इङा [iŋa] ना. जाँड spirituous liquor made from fermented rice type of beer, fermented wine
(sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.2.3 - भोज, 5.2.3.7 - मादक पर्दाथहरू, 5.2 - खाना, 5.2.3.3.4 - मर्चा, खमिर.)
Comments (0)

 

इमालिङ्‌ [imaliŋ‌] ना. रक्‍सी alcohol, wine, spirit, rum
(sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.3.6 - पेयपदार्थहरू, 5.2 - खाना.)
Comments (0)

 

खाजाचामा [kʰadzatsama] क्रि. खाजा खानु to have breakfast (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.)
Comments (0)

 

चामा [tsama] 1ना. धान rice-plant, paddy, unhusked rice
बेसिङि चामा लेप्‍मा बेला लिसे॥ खेतमा धान रोप्‍ने समय भयो। (sem. domains: 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना, 6.2.1.1 - अन्‍न उब्‍जाउनु, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट.)
2ना. भात rice, boiled or cooked rice, meal, food
कान्‌छि झान्‍झा चामा ठुक्‍ङा पाङ्‌ङि खाडा॥ कान्‍छी बहिनी भात पकाउन घरमा जाऊ। (sem. domains: 5.2 - खाना, 2.6.1.2 - विहे.)
3क्रि. खानु to eat
(sem. domains: 5.2.2 - खानु, 5 - दैनिक जीवन, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति.)
4क्रि. भात खानु हामो युसा चामा चाङा होटेलङि खाडि ए॥ भरे बेलुकी भात खानु होटेलमा जाऊ है। (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.2.3 - भोज.)
Comments (0)

 

चालेपा [tsalepa] ना. सुक्‍खा रोटी bread (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.)
Comments (0)

 

चालेप्‍पा [tsalep‍pa] ना. सुक्‍खा रोटी bread (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.)
Comments (0)

 

छोइ छोइ [tsʰoi tsʰoi] वि. सिठो गर्ने (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.)
Comments (0)

 

नुम्‌ [num‌] ना. नुन salt
, salt
(sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.3.3.2 - नुन, 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु.)
Comments (0)

 

माकेबोरा [makebora] ना. मकै भटमास (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2 - खाना.)
Comments (0)

 

मार्‌चि [mar‌tsi] ना. खोर्सानी chilly (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

मोॽवा [moʔwa] ना. 1जाउलो boiled soft rice, soft oven-cooked rice
(sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2 - खाना, 5.2.3 - खानाको प्रकार.)
2झोल liquid, juice
(sem. domains: 2.5.7.2 - औषधी.)
3तरल liquid, watery
Comments (0)

 

युमा [juma] 1क्रि. तेल पेल्‍नु 2क्रि. पुग्‍नु to be sufficient, to have plenty, to fulfil one's wish, to be accomplished
(sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 8.1.7.1 - फाल्‍तु हुनु, 8.1.6 - सारा, 4.4.1 - सफलता, 4.3.5.2 - विश्‍वासी, इमानदार.)
3क्रि. खाने कुराले वा अरू सामानले पुग्‍नु (sem. domains: 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु.) 4क्रि.वि. ओरालो downward slope
(sem. domains: 8.1.5.6 - झण्‍डै.)
Comments (0)

 

युम्‌ [jum‌] ना. नुन salt
, salt
(sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु.)
Comments (0)

 

होहोबास्‌ [hohobas‌] वि.बो. स्‍याबास word of praise, well done! bravo! excellent! splendid!
(sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.)
Comments (0)