Search results for "बेच्‍नु"

इङाडाम्‌ [iŋaɖam‌] ना. भट्‍टी पसल wine shop; beer shop (sem. domains: 6.8.4.2 - बेच्‍नु, 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

खालाङ्‌गा [kʰalaŋ‌ga] ना. 1बजार market, mart, bazaar
(sem. domains: 6.8.4.8 - भण्‍डार, बजार, 6.8.4.2 - बेच्‍नु, 4.6.7.2 - सहर.)
2शहर city, town
, city, city, fish
Comments (0)

 

छोङ्‌मा [tsʰoŋ‌ma] 1क्रि. बेच्‍नु to sell, to dispose of
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.1.6 - सहज, 3.2.6.4 - स्‍मरण गर्नु, 6.8.4.2 - बेच्‍नु.)
2क्रि. बौलाउनु (sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.) 3क्रि. व्यापार गर्नु (sem. domains: 6.8.4.9 - विनिमय, व्यापार.) 4ना. थर (स्‍त्री) (sem. domains: 4.1.4.1 - सामाजिक वर्ग.)
Comments (0)

 

पिमा [pima] क्रि. 1दिनु to give, to grant, to allow
(sem. domains: 4.3.4.5.1 - प्रदान गर्नु, सहयोग, 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 7.4.1 - दिनु, 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु, 3.3.4.3 - छुट दिनु, 3.5.1.8.1 - दोष, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2प्रदान गर्नु (sem. domains: 6.8.4.2 - बेच्‍नु.)
Comments (0)