Search results for "मादक पर्दाथ बनाउने काम"

इङाडाम्‌ [iŋaɖam‌] ना. भट्‍टी पसल wine shop; beer shop (sem. domains: 6.8.4.2 - बेच्‍नु, 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

इमालिङ्‌उमा [imaliŋ‌uma] क्रि. रक्‍सि पार्नु to make alcohol (sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

खाइ [kʰai] ना. मर्चा the plant, Polygala arillata, from the roots of which a paste is made in order to use as a ferment in brewing, yeast
(sem. domains: 5.2.3.3.4 - मर्चा, खमिर, 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

खोरामा [kʰorama] ना. जुनेलो kind of large millet, panicum crus galli
(sem. domains: 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना, 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

गारभोले [garʌbʰole] ना. रक्‍सी थाप्‍ने भाँडो a small clay pot (sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

चिम्‍मा [tsim‍ma] 1ना. घिन hatred, dislike, disgust, contempt
, SEE घिन
(sem. domains: 4.3.3.1 - कतै खराब अनुभव गर्नु.)
2क्रि. मर्चा हाल्‍नु (sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.) 3ना. घृणा hatred, aversion, antipathy
(sem. domains: 3.4.2.1 - दु:खी, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 4.5.5.2 - सम्‍मान कमी.)
Comments (0)

 

टेबा [ʈeba] ना. मात्‍ने वस्‍तु poisonous substance (sem. domains: 5.2.3.7.2 - रक्‍स्‍याहा, 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

टेमा [ʈema] क्रि. मात्‍नु to get intoxicated, to be drunk, to be poison (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.4.2.3 - रीस, 5.2.3.7.2 - रक्‍स्‍याहा, 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

ढाम्‍लेङ्‌वाम्‍लेङ्‌ लिमा [ɖʰamleŋ‌wam‍leŋ‌ lima] क्रि. प. लरबराउनु to falter, to stammer, to be unable to stand up
(sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

पैनि [pʌⁱni] ना. तामाको बाटा brass vessel, a bigmouthed copper (sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

भुजुङ्‌गो [bʰudzuŋ‌go] ना. 1जाँड हाल्‍ने भाँडा metal pot (sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.) 2फ्वाँसी metal pot
Comments (0)

 

रिन्डाङ्‌वान्‍डाङ्‌ लिमा [rinɖaŋ‌wan‍ɖaŋ‌ lima] क्रि. प. 1लर्बारीनु (sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.) 2नसा लाग्‍नु
Comments (0)

 

Comments (0)

 

सेरा [sera] ना. चामल rice
(sem. domains: 5.2.3 - खानाको प्रकार, 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

हाक्‍स्‍वा [hak‍s‍wa] ना. बाफ vapour, steam, mist
(sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

हान्‍चुरि [han‍tsuri] ना. छपनी (sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)