Search results for "निम्‍न अवस्‍था"

इनामा [inama] वि.बो. 1धिक्‍कार condemnation, reproach, contempt, curse interj., fire! accursed be! woe; damn!
इनामा! ओचाफेन्‍ना टोॽवा काचोक्‍बाचि खानिङा साजाए आटुबुम्‍टुम्‌॥ धिक्‍कार! खराब काम गर्नेहरू तिमीहरूले सजाय पाउने छौ
2थुइय्य (sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था, 8.1.5.2 - कुनै पनि.) 3बे कामे इनामा, खान्‌ पिच्‍छाउम्‌ खोड्‌डेना होला! बे कामे/थुइय्य, तँ केटा त कस्तो होला!
Comments (0)

 

उछिक्‌ [utsʰik‌] ना. यो. 1तल down, under, underneath, below, bottom, lowest part
(sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
2मुनि under, beneath, below, underneath, down
, under, below, beneath, underneath, down, one conversant with the essence of the Vedas, hermit, holy man, saint, ascetic, seer, recluse
, (child's language) kid, lamb
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.2.6.3 - उच्‍च.)
Comments (0)

 

खिसिलामा [kʰisilama] क्रि. खिसी गर्नु to mock (sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
Comments (0)

 

टोटोम्‍बो [ʈoʈom‍bo] क्रि.वि. माथितिर (sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
Comments (0)

 

योम्‍बो [jom‍bo] ना. यो. 1मुनि under, beneath, below, underneath, down
, under, below, beneath, underneath, down, one conversant with the essence of the Vedas, hermit, holy man, saint, ascetic, seer, recluse
, (child's language) kid, lamb
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु.)
2तल तिर prep downwards
3तल down, under, underneath, below, bottom
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.5.2.8 - उत्तर, दक्षिण,पूर्ब, पश्‍चिम, 8.5.2.5 - तल, 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
Comments (0)

 

योयोम्‍बो [jojom‍bo] ना. अलिक तल down (sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
Comments (0)

 

लोमालाप्‍मा [lomalap‍ma] क्रि. 1हेला गर्नु to hate, to detest (sem. domains: 4.5.5 - मान.) 2होच्याउनु to lower, to debase, to degrade, to put to shame
(sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
3बुझाउनु to explain, to cause to understand
(sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)