Search results for "जम्‍मा गर्नु"

इन्‍गाइन्‌ [in‍gain‌] ना. 1किनमेल shopping, marketing
रामे लोक्‌ हारिङा बेङ्‌सि इन्‍गाइन्‌ चोगाचुङ्‌ जोम्‌ ओफाबाङि छोङ्‌साचुए॥ रामे र हरिले खेत किनमेल गरेर धेरै पैसामा बिक्री गरे। (sem. domains: 6.8.4.1 - किन्‍नु, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू, 4.2.1.7 - भीड, समूह, 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.)
2ठेलमठेल crowding together, congestion, elbowing, rush, jostling
खालाङ्‌गाङि याप्‌मिचिगा खिमेयाङ्‌मेङा चोगुनाङा इन्‍गाइन्‌ चोक्‍सा ओलाम्‌टिगा॥ शहरमा मानिसहरूको भिडले गर्दा ठेलमठेल गर्दै हिँड्‌छन्‌।
Comments (0)

 

इन्‍गाइन्‌ चामा [in‍gain‌ tsama] क्रि. प. ठेला ठेला गर्नु (sem. domains: 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू, 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु, 9.5.2.4 - एक-आपस.)
Comments (0)

 

छुम्‍मा हिमा [tsʰum‍ma hima] क्रि. प. भेला भइसक्‍नु (sem. domains: 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.)
Comments (0)

 

टिरिम्‌ मेप्‍मा [ʈirim‌ mep‍ma] क्रि. प. लाइन लगाउनु (sem. domains: 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.)
Comments (0)

 

फुङ्‌जोम्‌ चोक्‍मा [pʰuŋ‌dzom‌ tsok‍ma] क्रि. प. डङ्‍गुर पार्नु to pile up (sem. domains: 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.)
Comments (0)

 

मुचुलुक्‌ छुम्‍मा [mutsuluk‌ tsʰum‍ma] क्रि. प. समाज जुटाउनु (sem. domains: 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.)
Comments (0)

 

मुचुलुक्‌ युङ्‌मा [mutsuluk‌ juŋ‌ma] क्रि. प. 1बैठक राख्‍नु (sem. domains: 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.) 2सभा राख्‍नु
Comments (0)

 

याप्‍मा चोक्‍मा [jap‍ma tsok‍ma] क्रि. प. 1थुप्रो बनाउनु (sem. domains: 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.) 2धेरै गर्नु
Comments (0)

 

युङ्‌माहेम्‍मा [juŋ‌mahem‍ma] क्रि. राखि राख्‍नु (sem. domains: 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.)
Comments (0)