Search results for "भर्नु, छोप्‍नु"

इप्‍मा [ip‍ma] क्रि. 1भरिनु be filled with
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
2भर्नु to fill, to make full, to satisfy
(sem. domains: 1.3.2 - पानीको गति.)
Comments (0)

 

इप्‍माना [ip‍mana] वि. भर्नु पर्ने to be filled up (sem. domains: 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
Comments (0)

 

टेप्‌ इप्‍मा [ʈep‌ ip‍ma] क्रि. प. 1भरी भर्नु (sem. domains: 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.) 2पूर्ण हुनु
Comments (0)

 

टेप्‌ युमा [ʈep‌ juma] क्रि. प. पूर्ण पुग्‍नु (sem. domains: 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
Comments (0)

 

टेप्‍मा [ʈep‍ma] क्रि. 1छोप्‍नु to cover
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.7 - छोप्‍नु, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
2छेकिनु to be stopped or hindered
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
3छेक्‍नु to come between, to hinder, to prevent, to obstruct
(sem. domains: 8.3.3.2.1 - छाया.)
4पुर्नु to fill up
(sem. domains: 8.3.7.8.3 - मैला, फोहोर.)
Comments (0)

 

ठोट्‌मा [ʈʰoʈ‌ma] क्रि. चाख्‍नु to taste, to relish
, taste, suffer, test
(sem. domains: 2.3.3 - स्वाद, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
Comments (0)

 

ठोप्‍मा [ʈʰop‍ma] क्रि. 1चाख्‍नु to taste, to relish
, taste, suffer, test
(sem. domains: 7.6 - लुकाउनु, 5.2.2.4 - खाने तरीका, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
2लुकाउनु to hide, to conceal, to keep secret
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 4.3.4.8 - अपहरण्‍, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
3लुक्‍नु to hide
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.1.2.2 - सूचना, 7.6.3 - हराउनु.)
4राख्‍नु to put, to keep, to set, to deposit
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 7.5.9 - राख्‍नु.)
Comments (0)

 

लेक्‍मा [lek‍ma] क्रि. 1खुइलिनु to become bald
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
2चाट्‍नु to lick, to lap
(sem. domains: 5.2.2 - खानु, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
3साट्‍नु to exchange, to barter, to change (money)
(sem. domains: 7.2.8 - कसैलाई पठाउनु, 7.2.3.6 - फर्कनु.)
4बदल्‍नु to change, to alter, to shift, to exchange, to convert
(sem. domains: 7.5.6 - बदली, प्रतिस्‍थापन.)
Comments (0)

 

हुमा [huma] क्रि. 1टाल्‍नु to patch, to mend
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
2थुन्‍नु lock up, shut, lock, close, stop up
(sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य.)
3बन्‍द गर्नु (sem. domains: 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
Comments (0)