Search results for "सुत्‍नलाई जानु"

इम्‍मा बेला [im‍ma bela] क्रि.वि. सुत्‍ने समय (sem. domains: 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु.)
Comments (0)

 

इम्‍मापिमा [im‍mapima] क्रि. सुत्‍न दिनु (sem. domains: 7.2.6.4 - मुक्त गर्नु, 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु.)
Comments (0)

 

ढुङ्‌गुप्‍पा चामा [ɖʰuŋ‌gup‍pa tsama] क्रि. प. 1झुल्‍नु to be drowsy, to doze
(sem. domains: 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु.)
2उँघ्‍नु
Comments (0)

 

पोम्‍मा [pom‍ma] क्रि. 1बेर्नु to twist round, to wrap up, to roll up
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
2लिप्‍साउनु (sem. domains: 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु.)
Comments (0)

 

मिइम्‍ए [miim‍e] क्रि. नसुती (sem. domains: 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु.)
Comments (0)

 

मिक्‌युमा [mik‌juma] क्रि. निन्‍द्रा लाग्‍नु to feel sleepy (sem. domains: 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु, 5.7 - सुत्‍नु.)
Comments (0)

 

हागाम्‍मा [hagam‍ma] ना. हाइ काड्‍ने (sem. domains: 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु.)
Comments (0)