Search results for "बिँउझनु"

इम्सालेङ्‌मा [imsaleŋ‌ma] क्रि. सुत्‍दै अर्को तिर फर्किनु (sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु.)
Comments (0)

 

कोक्‍साबा [kok‍saba] ना. भाले cock; male (of bird)
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)
Comments (0)

 

कोप्‍मा [kop‍ma] 1क्रि. उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
भ्‍यानिक्‌रोक्‌ कोप्‍मा आनि येम्‌ लोङ्‌सा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ बिहानै उठ्‌नु हाम्रो शरीरको लागी राम्रो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल, 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन.)
2क्रि. टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
जोम्‌ खाम्‌मि ओठायागा आइबोचि कोप्‍मा आइबो बाकेंचाङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ धेरै माटोमा झरेका आँपहरू टिप्‍नु आँपको बगैँचामा जानु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन.)
3क्रि. घेर्नु to surround, to encircle
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.1.1 - उभिनु, 1.1.3.1 - बतास.)
4क्रि. उमार्नु cause to grow
बेङ्‌सिङि मोलजोल मिठेन्‍ङे लालिक्‌ कोप्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ खेतमा मल नहालि बीउ उमार्नु अति गाह्रो छ। (sem. domains: 4.5.4.3 - सेवा गर्नु.)
5ना. परिक्रमा गर्नु circumambulate, orbit
(sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

कोप्‍मा बेला [kop‍ma bela] क्रि.वि. उठ्‍ने समय (sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु.)
Comments (0)

 

फोक्‍मा [pʰok‍ma] क्रि. 1उठाउनु to wake, to lift, to raise
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 7.3.2.4 - उचाल्‍नु, उठाउनु, 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
2उचाल्‍नु to raise, to lift, to carry
(sem. domains: 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
3बिउँझाउनु awaken, arouse
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु.)
Comments (0)

 

मिइम्‍ए हेम्‍मा [miim‍e hem‍ma] क्रि. प. जागा रहनु (sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु.)
Comments (0)

 

वाम्‍मा [wam‍ma] क्रि. 1हल्‍लिनु (sem. domains: 1.2.1.7 - भुइँचालो.) 2हल्‍लाउनु to shake, to move, to set in motion, to sway, to wave, to agitate
(sem. domains: 7.3.1.3 - हल्‍लाउनु, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु, 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
3घोल्‍नु to dissolve, to mix
(sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु, 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
4अलमलिनु to be confused, to be puzzled, to be detained
(sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु.)
5फराकिलो बनाउनु (sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 5.7.3 - बिँउझनु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु.)
Comments (0)

 

हेम्‍मा [hem‍ma] क्रि. 1राख्‍नु to put, to keep, to place, to hold, to set
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु.)
2सुत्‍नु to sleep, to go to bed
, sleep, lie down
(sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु.)
3ढल्‍किनु to sleep, to go to bed, to lie down, to lean (sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु.)
Comments (0)