Search results for "फर्किनु, घुम्‍नु"

इम्सालेङ्‌मा [imsaleŋ‌ma] क्रि. सुत्‍दै अर्को तिर फर्किनु (sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु.)
Comments (0)

 

नोक्‍मा [nok‍ma] क्रि. 1फर्काउनु to send back, to turn round, to bring back, to restore
(sem. domains: 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु, 7.2.3.6 - फर्कनु, 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
2फर्किनु (sem. domains: 4.3.4.5 - भाग गर्नु.) 3दोहोर्याउनु repeat, revise
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
4मोड्‍नु to bend, to twist, to divert, to deflect, to turn
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.)
5फर्कनु come back, turn back, turn
(sem. domains: 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु.)
Comments (0)

 

फिनिनि खोक्‍मा [pʰinini kʰok‍ma] क्रि. प. चक्‍कर लगाउनु to feel dizzy (sem. domains: 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु.)
Comments (0)

 

वामाजामा [wamadzama] क्रि. 1डुलि खानु (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.) 2घुमफिर गर्नु (sem. domains: 7.2 - चल्‍नु.) 3घुम्‍नु to roam, to wander, to stroll, to turn round, to travel, to loiter
(sem. domains: 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु.)
Comments (0)