Search results for "अण्‍डा"

उइछा होप्‍मा [uitsʰa hop‍ma] क्रि. प. बच्‍चा काड्‍नु to hatch (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 1.6.3.1 - अण्‍डा.)
Comments (0)

 

उठिन्‌ [uʈʰin‌] ना. अण्‍डा egg
(sem. domains: 1.6.3.1 - अण्‍डा.)
Comments (0)

 

ओखोप्‌ [okʰop‌] ना. 1खोल case, covering
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 6.7.7.2 - म्‍यान, दाप.)
2खबटा (sem. domains: 6.6.4.4 - हाडको काम गर्नु.) 3अण्‍डाको खोल (sem. domains: 1.6.3.1 - अण्‍डा.)
Comments (0)

 

कुन्डुवाट्‌ [kunɖuwaʈ‌] ना. बिग्रेको वा खोलेको अण्‍डा rotten egg (sem. domains: 1.6.3.1 - अण्‍डा.)
Comments (0)

 

कुप्‍मा [kup‍ma] क्रि. 1ओथारो बस्‍नु to brood (sem. domains: 1.6.3.1 - अण्‍डा.) 2बच्‍चालाई कोखामा न्‍यानो परेर राख्‍नु 3ओथार्नु to brood
Comments (0)

 

ठिम्‍मा [ʈʰim‍ma] क्रि. अण्‍डा पार्नु to lay egg (sem. domains: 1.6.3.1 - अण्‍डा.)
Comments (0)

 

नुवा उठिन्‌ [nuwa uʈʰin‌] ना. चराको अण्‍डा bird's egg (sem. domains: 1.6.3.1 - अण्‍डा.)
Comments (0)

 

वाजिलेट्‌ [wadzileʈ‌] ना. कुखुराको चल्‍ला chicken (sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 1.6 - पशु, 1.6.3.1 - अण्‍डा, 6.3.6.1 - कुखुरा.)
Comments (0)

 

हेप्‍मा [hep‍ma] क्रि. 1फुट्‍नु to break, to crack, to explode, to burst out, to separate
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5.2.2 - खानु, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 8.1.2.5 - भाग, 1.6.3.1 - अण्‍डा, 3.2 - सोच्‍नु.)
2फुटाउनु to break, to cleave, to burst
टाबे आरिचि हेप्‍मा लिनिना॥ भाँडाकुँडा फुटाउनु हुँदैन। (sem. domains: 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 1.1.3.1 - बतास.)
3अड्‍किनु to stick, come to a stop, be held up, jam (sem. domains: 8.4.5.3.4 - ढिलाइ.) 4चर्किनु to crack (sem. domains: 7.8.2 - चर्किनु.) 5अडिनु to stop, to halt, to stand still
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
6रोक्‍नु to stop, to cease, to hold back, to bring to halt, to prevent, to hinder, to obstruct, to impede, to restrain
7रोकिनु to be stopped, to be prevented
आम्‍भाङ्‌चि काठमान्‍डौलाम्‍मा ओआबा गेट्‌टालोक्‌ बान्‍दा लिसाउङ्‌ लाम्‍बोङिडोक्‌ ओहेप्‍टे॥ काकाहरू काठमाण्‍डौं‍बाट आउँदा आउँदै बन्‍द भएकोले बाटोमा नै रोकिनु भयो।
Comments (0)