Search results for "प्राण, आत्‍मा"

उखिङ्‌ [ukʰiŋ‌] ना. 1फियो spleen
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
2पित्‍त gall, bile
(sem. domains: 2.1.8 - भित्री इन्‍द्रियहरू.)
Comments (0)

 

ओखोप्‌ [okʰop‌] ना. 1खोल case, covering
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 6.7.7.2 - म्‍यान, दाप.)
2खबटा (sem. domains: 6.6.4.4 - हाडको काम गर्नु.) 3अण्‍डाको खोल (sem. domains: 1.6.3.1 - अण्‍डा.)
Comments (0)

 

ओचाफेन्‍ना₁ [otsapʰen‍na] वि. 1न राम्रो bad, evil, ugly, nasty,
(sem. domains: 3.2.5.2 - विश्‍वास नगर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 8.4.5.3 - ठीक समय, 8.3.7.2.1 - खराब, अझ कम्‍ति, 8.3.7.9 - महत्‍व, 1.1.2 - हावा.)
2कुरूप ill-looking, ugly, deformed
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

ओचाफेम्‍मा [otsapʰem‍ma] वि. नराम्रो बानी ugly; ill-looking (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

ओपाङ्‌ [opaŋ‌] ना. खोल case, covering
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

केङ्‌जुरेक्‌ [keŋ‌dzurek‌] ना. 1दारा tusk, fang
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
2जुम्‍ल्‍याहा दाँत
Comments (0)

 

केचुरुॽवा [ketsuruʔwa] ना. कुरकुरे हड्‍डी cartilage (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

कोरे [kore] ना. मट्याङ्‍ग्रा clay pellet (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

खेमा [kʰema] क्रि. 1बाझ्‍नु to quarrel, to wrangle, to squabble, to fall out, to fight
(sem. domains: 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2झगडा गर्नु to quarrel, to fight (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.5.1.6.2 - झगडा.)
Comments (0)

 

गुम्‍बालिङ्‌ टेप्‍‍मा [gum‍baliŋ‌ ʈep‍‍ma] क्रि. प. 1नदेखिने गरी छोपिनु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 2ढाक्‍नु to cover, to wrap, to surround, to occupy, to hide, to conceal
Comments (0)

 

चाक्ला [tsakla] क्रि.वि. बानी habit, behaviour, character, nature
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

चाट्‌ला [tsaʈ‌la] वि. 1बानी habit, behaviour, character, nature
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 4 - सामाजिक व्‍यवहार, 8.3 - गुण, 3.2.5.5 - दर्शनशास्‍त्र.)
2चरित्र behaviour, manner, character
(sem. domains: 4.3 - व्‍यवहार.)
3आदत habit, nature, manner, behaviour
(sem. domains: 4.3.9.2 - आदत.)
Comments (0)

 

चालिक्‌ पुलिक्‌ [tsalik‌ pulik‌] ना. बिउ बिजन seed, seedling, kernel (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

चिमा [tsima] क्रि. 1चिसिनु to grow cool, to become cold
(sem. domains: 8.4.1.5 - मौसम, 1.3.3 - भिजेको.)
2चिस्याउनु (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 3चिसो हुनु (sem. domains: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.) 4सेलिनु (sem. domains: 8.3.4.1 - चिसो.) 5चिर्नु to split, to cut, to rip up, to cleave
Comments (0)

 

चेन्‍लेक्‌ नोक्मा [tsen‍lek‌ nokma] क्रि. प. फनक्‍क फर्किनु (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

चेमाङ्‌ [tsemaŋ‌] ना. 1घाउ wound, bruise, sore
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
2खटिरा wound, sore
Comments (0)

 

छोप्‌छिला [tsʰop‌tsʰila] ना. 1तिस्‍किलो spear (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 2तीखो sharp
Comments (0)

 

छोमा [tsʰoma] क्रि.वि. बोसो fat, fatty
(sem. domains: 6.3.7 - पशु उत्‍पादन, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 5.2.3.2.1 - मासु, 1.2.3.2 - तेल, 5.2.3.3.5 - खाने तेल, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
Comments (0)

 

टाङ्‌घाराक्‌ [ʈaŋ‌gʰarak‌] ना. ठूलो भुँडी big intestine (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ठोना [ʈʰona] ना. 1चेतना consciousness
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.2.1 - मन.)
2दिमाग brain, conscience
(sem. domains: 3.2.1 - मन.)
3ज्ञान knowledge, understanding, wisdom
(sem. domains: 2.3 - ज्ञान, चेतना.)
4बिबेक sense 5बुद्धि wisdom, intellect, intelligence, knowledge
Comments (0)

 

डागारा [ɖagara] ना. 1भार, टाँड shelf, encumbrance, shelf above the fire for drying purposes
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
2बिस्‍कुन आदि सुकाउन अगेनामाथि बनाएको टाँड (साराङ्‌)
Comments (0)

 

नाॽवाजिक्‌ [naʔwadzik‌] ना. गिदी grey matter in the skull, brain, cerebrum power for thought
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा [niŋ‌g‍wa] ना. 1मन mind, heart, opinion, view, idea
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.2.1 - मन, 3 - भाषा र सोचाइ.)
2भावना feeling, sentiment, meditation
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
3विचार thought, consideration, idea, notion, conception, opinion, decision
(sem. domains: 4.3.1.2 - स्‍तर भेट्टाउनु, मापदण्‍ड पुग्‍नु.)
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >