Search results for "वृद्धि, ठूलो हुनु"

उचाप्‍पाङ्‌ [utsap‍paŋ‌] वि. 1टाँठो बाठो clever; intelligent (sem. domains: 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु.) 2परिपक्व mature
3चलाख clever, sly
4चतुर clever, artful, tactful, intelligent
Comments (0)

 

ठाङ्‌बेन्‌ [ʈʰaŋ‌ben‌] ना. 1प्रेमी lover
(sem. domains: 4.1.1.1 - प्रेमी प्रेमिका.)
2जवान young
(sem. domains: 4.1.2 - मानिसको प्रकार.)
3किशोर youth, boy from the age of eleven to fifteen
(sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान.)
4युवा young, youthful, adolescent, pubescent, youth
(sem. domains: 8.4.6.5.2 - बुढो.)
5तन्‍नेरी boy lover
(sem. domains: 2.6.1.3 - अविवाहित.)
6अल्‍लारे boyish, of young person
(sem. domains: 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु.)
7तरुण young, youthful, juvenile, adolescent, pubescent, youth
(sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस.)
Comments (0)

 

पासिङ्‌ लामा [pasiŋ‌ lama] क्रि. प. बूढो हुनु to be old (sem. domains: 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु.)
Comments (0)

 

मासिङ्‌लासा खाप्‍मा [masiŋ‌lasa kʰap‍ma] क्रि. प. बूढी हुँदै जानु (sem. domains: 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु.)
Comments (0)