Search results for "सफा, फोहोर"

उचाफेन्‍ना [utsapʰen‍na] वि. 1नराम्रो bad, defective, evil, ugly
(sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर, 8.3.7.9 - महत्‍व.)
2खराब bad, evil, wicked
Comments (0)

 

ओम्‍मा₁ [om‍ma] क्रि. 1पाल्‍नु to foster, to nurse, to breed, to tend
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 8.3.2.1 - चिल्‍लो, 8.3.3.1 - चम्‍कनु, 1.1.1 - सूर्य.)
2निकाल्‍नु (बढी भएको) to take out, to bring out, eject चामाङि चुवा बेसि लिसे भोने खाट्‌टिप्‍मा ओम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ भातमा पानी धेरै भयो भने अलिकति निकाल्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.) 3टल्‍किनु ना कासौडि ठाबुट्‌ङा रान्‍डुङ्‌ना ओम्‍मा ओम्‍डैसे॥ यो भाँड खरानीले माझेको टल्‍किनु (चम्‍किनु) टल्‍किएको छ। (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.) 4पशुपक्षी पाल्‍नु (sem. domains: 6.3 - पशु पालन.) 5चम्‍किनु (sem. domains: 8.3.2.1 - चिल्‍लो.) 6चम्‍कनु to shine, to glitter (sem. domains: 8.3.3.1 - चम्‍कनु.)
Comments (0)

 

माकुन्झेरेक्‌ [makundzʰerek‌] वि. कालो blackness, darkness, black, dark
(sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.)
Comments (0)

 

माक्‍मा [mak‍ma] क्रि. 1डढाउनु burn
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
2कालो हुनु (sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 5.6.1 - सफा, फोहोर.)
Comments (0)

 

रिग्‍वाट्‌ पुप्‍ना [rig‍waʈ‌ pup‍na] वि. मयल सरी (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.)
Comments (0)

 

सेङ्‌सेङ्‌ [seŋ‌seŋ‌] ना. 1सफा clean, neat, pellucid, clear, pure
(sem. domains: 1.1 - आकाश.)
2सुग्‍घर clean, neat, free from dirt, clear, pure
(sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर, 1.3.6 - पानीको गुण, 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने, 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग, 1.3.3 - भिजेको.)
3शुद्ध clear, neat, clean, pure
, with, together with, including
4चोखो pure, holy
5पवित्र holy, sacred, pure
Comments (0)