Search results for "ठीक समय"

उचाफेन्‍ना बेला [utsapʰen‍na bela] क्रि.वि. नराम्रो समय to worse period (sem. domains: 8.4.5.3 - ठीक समय.)
Comments (0)

 

ओचाफेन्‍ना₁ [otsapʰen‍na] वि. 1न राम्रो bad, evil, ugly, nasty,
(sem. domains: 3.2.5.2 - विश्‍वास नगर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 8.4.5.3 - ठीक समय, 8.3.7.2.1 - खराब, अझ कम्‍ति, 8.3.7.9 - महत्‍व, 1.1.2 - हावा.)
2कुरूप ill-looking, ugly, deformed
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

ओचेट्‌नु चोक्मा [otseʈ‌nu tsokma] क्रि. प. सही तरिका गर्नु (sem. domains: 8.4.5.3 - ठीक समय.)
Comments (0)

 

बेला [bela] ना. 1समय time, occasion, period
(sem. domains: 8.4 - समय, 1.1.1 - सूर्य.)
2बखत season, era
(sem. domains: 8.4.5.3 - ठीक समय.)
Comments (0)

 

हिडुना [hiɖuna] ना. 1सक्षम capable, able, competent
(sem. domains: 8.4.5.3 - ठीक समय.)
2सक्‍ने
Comments (0)