Search results for "छोप्‍नु"

उछुप्‍पना [utsʰup‍pʌna] ना. ढकनी lid;cover
(sem. domains: 7.3.7 - छोप्‍नु.)
Comments (0)

 

खुम्‍मा [kʰum‍ma] क्रि. ओढ्‍नु to wrap, to cover
(sem. domains: 7.3.7 - छोप्‍नु.)
Comments (0)

 

टेप्‍मा [ʈep‍ma] क्रि. 1छोप्‍नु to cover
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.7 - छोप्‍नु, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
2छेकिनु to be stopped or hindered
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
3छेक्‍नु to come between, to hinder, to prevent, to obstruct
(sem. domains: 8.3.3.2.1 - छाया.)
4पुर्नु to fill up
(sem. domains: 8.3.7.8.3 - मैला, फोहोर.)
Comments (0)

 

टेप्‍मेप्‍माना [ʈep‍mep‍mana] क्रि. छोप्‍न लगाउनु (sem. domains: 7.3.7 - छोप्‍नु.)
Comments (0)

 

हुम्‍मा [hum‍ma] क्रि. 1ओढ्‍नु to wrap, to cover
चुङ्‌ग्‍वामाङि टाखुम्‌बि हुम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ जाडोमा पछेउरा ओढ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
2पुर्नु to fill up, bury
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 5.3.7 - लुगा लगाउनु, 1.1.3.3 - पानी.)
3गाड्‍नु to bury, to inter, to drive in
याप्‌मिचि उसिए भोने ओहुम्‍पाङि हुम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ मानिसहरू मरे भने चिहानमा गाड्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 5.3.7 - लुगा लगाउनु, 7.3.7 - छोप्‍नु, 1.1.3.3 - पानी, 2.6.6.5 - मुर्दा गाड्‌नु, 7.9 - तोड्‌नु, बिग्रदै जानु.)
Comments (0)