Search results for "होंचो"

उन्‍ना [un‍na] 1वि. छोटो short ना सिङ्‌ उभुङ्‌मा ओगेंड्‌ आड्‌डिक्‌ उन्‍ना लिसे॥ यो रूखको टुक्रा अति छोटो भयो। (sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो, 8.4.2.1 - छोटो समय, 8.2.6.3 - उच्‍च, 1.2.1 - जमिन.) 2वि. पुड्‍के dwarf, dwarfish 3वि. होचो वा पुड्‍को to short ना याप्‌मि उन्‍ना रैछो॥ यो मानिस होचो/पुड्‍को रहेछ। (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.1.6.2 - टुक्रा.) 4वि. संक्षिप्‍त abridged, abbreviated, concise, brief
, abridged, brief
(sem. domains: 8.2.2.1 - छोटो.)
5सर्व. उसले उन्‍ना चोगुनाँ ख्‍वाप्‍पा आसुबेन्‍माक्‍फेन्‌ जाखाम्‌ चोगुङे॥ उसले गर्दा सबै मेरो धन सम्‍पत्‍ति खतम भयो।
Comments (0)

 

उन्‍नालिमा [un‍nalima] क्रि. 1पुड्‍को हुनु (sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो.) 2छोटो हुनु to be shorten
Comments (0)

 

उन्‍लोक्‌ [un‍lok‌] 1क्रि.वि. छोटकरी short, brief, succinct, concise
(sem. domains: 8.4.2.1 - छोटो समय.)
2सर्व. ऊ सँग 3वि. छोटो short
(sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो.)
Comments (0)

 

खाट्‌टिउना [kʰaʈ‌ʈiuna] वि. 1सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो, 8.5.4 - क्षेत्र, 8.2.1 - सानो.)
2झिन 3मसिनो fine, thin
Comments (0)

 

नाट्‌टिउना [naʈ‌ʈiuna] वि. सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे, 8.2.2.3 - होंचो, 8.2.3.1 - पातलो, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 8.5.4 - क्षेत्र, 8.2.1 - सानो.)
Comments (0)

 

नाट्‌टिभेन्‍ना [naʈ‌ʈibʰen‍na] वि. 1छोटो short
(sem. domains: 8.2.2.1 - छोटो.)
2होचो low, short, dwarf
(sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो.)
Comments (0)

 

नाट्‌टिभेम्‍मा [naʈ‌ʈibʰem‍ma] क्रि. 1पुड्‍को हुनु (sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो.) 2छोटो हुनु
Comments (0)