Search results for "नुहाउनु"

उपुन्‌ [upun‌] ना. 1मुहान source (of a stream), origin
(sem. domains: 1.3.1.1 - महासागर, ताल, 1.3.1 - पानीका भागहरू, 1.2.1.5 - भूमिगत, 5.6.2 - नुहाउनु.)
2कुवा well
Comments (0)

 

नान्मा [nanma] क्रि. 1माड्‍नु to knead, to rub, to squeeze, to press down
(sem. domains: 5.6.2 - नुहाउनु.)
2दल्‍नु to rub, to crush
(sem. domains: 5.6.6 - पुछ्‌नु, मेटाउनु.)
Comments (0)

 

होङ्‌ [hoŋ‌] ना. 1खोला river
(sem. domains: 8.5.4.4 - बीच-बीचमा आउने स्‍थान, खाली ठाउँ, 3.4.1.3 - अचम्‍म, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 7.3.6 - खुल्‍ला, खोल्‍नु, 3.4.1.2.2 - शान्‍त, 7.2.4.2.2 - पौडिनु.)
2नदि river, stream
(sem. domains: 1.1.3.7 - बाढी.)
3खोल्‍सी (sem. domains: 1.3.2.4 - छाल, 5.6.2 - नुहाउनु.) 4प्वाल hole
(sem. domains: 8.3.1.6.1 - अवतल वा नतोदर (बीच खण्ड भित्रिएको वा पेट भित्र पसेको).)
Comments (0)

 

होम्माडेन्‌ [hommaɖen‌] ना. 1मुल root, source, spring, origin, starting point, foundation
(sem. domains: 5.6.2 - नुहाउनु.)
2उद्‍गम स्‍थान origin, foundation
Comments (0)