Search results for "कृषि"

उफुप्‍पा साम्‍बोक्‌ [upʰup‍pa sam‍bok‌] ना. सेतो कोदो white millet (sem. domains: 6.2 - कृषि.)
Comments (0)

 

कोब्‍मा [kob‍ma] क्रि. 1उम्रनु to spring up, to bubble up (as of a spring bubbling out of the ground), to sprout, to germinate, to grow
साम्‍बोक्‌ लालिक्‌ आसेन्ले हिसुउङ्‌ना कोब्‍मा ठालाङ्‌ चोगुए॥ कोदोको बिउ हिजो अस्‍ती छरेको उम्रनु थाल्‍यो। (sem. domains: 6.2 - कृषि.)
2टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
(sem. domains: 1.6.4.2 - पशुको खुवाइ.)
3उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
एला इम्‌सिङा खाडा हान्‍डेङ्‌ भ्‍यानिक्‌ एला कोब्‍मा कोन्‌युक्‌॥ चाँडो सुत्‍न जा भोलि बिहान छिटो उठ्‌नु पर्छ।
Comments (0)

 

टोमा [ʈoma] क्रि. 1खन्‍नु to dig, to hollow out
(sem. domains: 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 6.2 - कृषि, 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार, 6.7.1.1 - घोच्‍ने समान, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2जुध्‍नु fight encounter, colide, clash
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 6.2 - कृषि, 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार, 6.7.1.1 - घोच्‍ने समान, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
Comments (0)

 

टोॽवालासि [ʈoʔwalasi] ना. 1कार्यक्रम scheduled activity, programme, timetable
(sem. domains: 3.5.9 - आमसञ्चार वा मिडिया.)
2मेलापात work done by a number of workers in a field
(sem. domains: 6.2 - कृषि, 6.2.9 - खेतीयोग्य जमिन.)
Comments (0)

 

ठेनासाम्‍बोक्‌ [ʈʰenasam‍bok‌] ना. ठूलो कोदो a kind of millet, edible grain (sem. domains: 6.2 - कृषि.)
Comments (0)

 

ठोक्‍मा [ʈʰok‍ma] क्रि. 1जुध्‍नु fight encounter, clash
(sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
2हान्‍नु to hit, to smite, to give a blow to, to strike, to shoot
3खन्‍नु to dig, to hollow out
(sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)
4जनावर ढुक्‍नु (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.) 5गाँस्‍नु (टपरी वा अन्य गाँस्‍नु) (sem. domains: 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु.) 6बाँझो खन्‍नु (sem. domains: 6.2 - कृषि.) 7थुक्‍नु to spit, to throw spittle
(sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.)
Comments (0)

 

नारा [nara] ना. 1संसार the world, the universe
(sem. domains: 1.7 - प्रकृति, वातावरण.)
2पृथ्वी world, earth
(sem. domains: 6.2 - कृषि, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

पोमा [poma] क्रि. 1हुर्कनु to grow up
(sem. domains: 8.2 - ठूलो, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
2बढ्‍नु to increase, to grow, to expand, to flourish
(sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 6.2 - कृषि, 2.5.6.1 - पीडा, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 8.1 - परिमाण, 7.3.4.7 - फैलिनु, 8.1.4.2 - वृद्धि.)
3बृद्धि हुनु (sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन.)
Comments (0)

 

फेङ्‌मा [pʰeŋ‌ma] क्रि. 1जोत्‍नु to plough
, plow, till, give burden or saddle with a difficult job or task, plow
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.3.1.1 - गाईवस्तु, 6.2 - कृषि, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु.)
2थिच्‍नु to press down, to suppress, to compress
(sem. domains: 1.1.3.6 - चट्याङ्, गड्‌यङगुडुङ्‌, 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
Comments (0)

 

बेङ्‌सि [beŋ‌si] ना. 1खेत watered field (especially paddy-field)
(sem. domains: 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु, 5.1 - घरायसी समानहरू, 6.2.9 - खेतीयोग्य जमिन.)
2खेती farming, cultivation, agriculture, husbandry
(sem. domains: 6.2 - कृषि.)
Comments (0)

 

लाङ्‌ले [laŋ‌le] ना. बेँसी valley, a flat piece of land by a river fit for rice cultivation, the lower portion of hill
(sem. domains: 6.2 - कृषि, 1.2.1.4 - बेँसी.)
Comments (0)

 

लेम्‍मा [lem‍ma] क्रि. 1कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 3.3.3.7 - चेतावनी, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 1.1.3 - मौसम, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण.)
2ओइलिनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 1.3.2.4 - छाल, 3.6.5 - ठीक, 6.6.1.1 - लुगा.) 3धान चुट्‍नु (sem. domains: 6.2 - कृषि.) 4धान कुट्‍नु to thresh (sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु.) 5हिर्काउनु to strike, to beat, to smite, to shoot
(sem. domains: 6.7.2 - पिस्‍ने समान.)
6कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
7डाम्‍नु to brand, to boil in oil
(sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
8टाल्‍नु to patch, to mend, to evade, to procrastinate, to adjourn
Comments (0)

 

स्‍वाँरा [s‍wãra] ना. 1जमिन land
, earth, land, ground
(sem. domains: 6.2 - कृषि, 5.1 - घरायसी समानहरू.)
2जग्‍गा land
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
3बारी (dry)field, orchard, vegetable garden
Comments (0)

 

हिमा [hima] क्रि. 1सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.1.3.1 - सजिलो, सम्‍भावित, 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 2.6.6.1 - मार्नु, 7.5.7 - धेरै चीजहरू चल्‍नु.)
2छर्कनु to sprinkle
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
3छर्नु to sow, to disperse, to scatter
(sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
4सिद्धयाउनु to finish (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु, 6.2 - कृषि.)
Comments (0)

 

हेग्‍मा [heg‍ma] क्रि. 1काट्‍नु to cut
(sem. domains: 6.2.4.1 - घाँस काट्‌नु, 6.2 - कृषि.)
2रेट्‍नु to cut through something by moving a cutter forward and backward
(sem. domains: 6.2.4.1 - घाँस काट्‌नु.)
Comments (0)