Search results for "सजीव वस्‍तुहरू"

उभुङ्‌मा [ubʰuŋ‌ma] ना. 1रूख tree (sem. domains: 1.3.1.3 - नदी.) 2बोट plant, tree
(sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 8.1.6.1 - भाग, 8.3.7.3 - पूर्ण.)
3फेद root (of a tree)
(sem. domains: 8.6.2.1 - पिँध, 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
4काण्‍ड
Comments (0)

 

उसा [usa] ना. 1फलमासु flesh आसाइबा, साङ्‌ग्‍वा उसा एडोक्‌ आभागाङि ठेन्‍डु ए॥ साथी, भैँसीको फलमासु मात्रै मेरो भागमा हाल्‍नु है। (sem. domains: 2.1.7 - मासु, 5.2.3.2.1 - मासु.) 2फल fruit
नान्‌याँना बार्‌खा आइबो उभुङ्‌माङि उसा केङेना रैछो॥ यो साल आँपको बोटले फल फलाए छ। (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 8.1.6.1 - भाग, 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
3मासु flesh, meat, substance that remains between the skin and nut of a fruit
पाक्‌ उसा याङ्‌आखुट्‌टेना? के को मासु ल्‍याएदियौ? (sem. domains: 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
Comments (0)

 

उहिङ्‌ग्‍वाट्‌ [uhiŋ‌g‍waʈ‌] ना. 1जिउँदो living, lively
(sem. domains: 2.6 - जीवन, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
2जीवित alive
Comments (0)

 

ओटाङ्‌ [oʈaŋ‌] ना. सिङ horn
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ओफेट्‌ [opʰeʈ‌] ना. फूल blossom (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

ओमेला [omela] ना. यसको पुच्‍छर it's tail
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 8.1.6.1 - भाग.)
Comments (0)

 

ओमेलाक्‌ [omelak‌] ना. पुच्‍छर tail (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

काकाला [kakala] ना. गाला cheek
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.1.1 - शिर, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

काम्‍पाटा [kam‍paʈa] ना. गाला cheek
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

कुर्‌कुच्‍चा [kur‌kut‍tsa] ना. कुर्कुच्‍चा heel (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

केङ्‌ [keŋ‌] ना. दाँत tooth
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.1.1.5 - दन्‍त, 2.1.1 - शिर, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
Comments (0)

 

केना₂ [kena] वि. 1लामो long, extensive
(sem. domains: 8.2.2 - लामो, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2अग्‍लो high, tall
(sem. domains: 8.2.2.2 - अग्‍लो, 1.2.1 - जमिन.)
Comments (0)

 

केमा [kema] क्रि. 1तान लगाउनु to cause to pull (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.) 2लामो हुनु to be long (sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

खोखोप्पा [kʰokʰoppa] ना. मुन्‍टो (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

खोप्‍खोप्पा [kʰop‍kʰoppa] ना. मुन्‍टो (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

चेक्‍मा [tsek‍ma] क्रि. बोल्‍नु to speak, to utter, to give tongue, to talk, to converse, to tell, to say
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 3.5.1 - भन्‍नु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या, 2.1.1.4 - मुख, 4.1.6.1 - अमैत्रिक, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

चेन्‍जेट्‌ [tsen‍dzeʈ‌] ना. 1खुट्‍टाको पाँसुलो the fleshy part of the back of leg (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.) 2खुट्‍टाको छेपारी the fleshy part of the back of leg
Comments (0)

 

टाँभुरा [ʈãbʰura] ना. बन डाढे wild cat (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

टुम्‍भुट्‌ [ʈum‍bʰuʈ‌] ना. घुँडा knee (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

टेहेक्‌ [ʈehek‌] 1क्रि.वि. टाउको head
(sem. domains: 8.6.2 - शिखर, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 8.6.7 - अन्‍त्य.)
2ना. शिर head, noddle, upper or foremost part
, head, top, beginning
, plough, ox used for ploughing with a plough
Comments (0)

 

ठोक्‌वारिक्‌ [ʈʰok‌warik‌] ना. घाँटी throat, neck
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

नाबुक्‌ [nabuk‌] ना. नाक nose
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)