Search results for "रिहा गर्नु"

उमा [uma] 1क्रि. पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
2क्रि. रक्‍सी पोल्‍नु to make wine पाइले इङा ठुक्‍माउङ्‌ इमालिङ्‌ उमा कोन्‌युक्‌॥ पहिला जाँड पकाएर रक्‍सी पोल्‍नु पर्छ। 3ना. माउ mother of a four-footed animal, animal's mother dam, mother of a bird, head of a house or family
ना फाक्‌चिलेट्‌ उमा गोलो रैछो॥ यो सुँगुरको पाठा माउ/भुनी पो रहेछ। (sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
4ना. बाछी female calf
ना पिट्‌चिलेट्‌ उमा रैछो॥ यो गाईको बाछी रहेछ। (sem. domains: 6.3.1.1 - गाईवस्तु.)
5ना. सावाँ principal
ना ओफाबाङान उमा मासाङा चोक्‍मालिनिना॥ यो पैसाको साँवा मास्‍नु हुँदैन।
Comments (0)

 

एखेट्‌याङ्‌ [ekʰeʈ‌jaŋ‌] ना. घोडा horse
, horse
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

ओखोप्‌ [okʰop‌] ना. 1खोल case, covering
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 6.7.7.2 - म्‍यान, दाप.)
2खबटा (sem. domains: 6.6.4.4 - हाडको काम गर्नु.) 3अण्‍डाको खोल (sem. domains: 1.6.3.1 - अण्‍डा.)
Comments (0)

 

ओङ्‌मा [oŋ‌ma] क्रि. 1उघार्नु to open, to uncover
(sem. domains: 7.3.7.1 - उघार्नु, 5.1.1.4 - दराज.)
2उक्‍काउनु to cause to break open,
ओछोङ्‌ग्‍वाट्‌ खिट्‌लिङ्‌ङा पाङ्‌ फाक्‍मालाउङ्‌सा यामाना खिट्‌लिङ्‌ पाइले ओङ्‌मा कोन्‌युक्‌॥ नयाँ खरले घर छाउनुलाई पुरानो खर पहिला उक्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)
3खोल्‍नु to open, to undo, to uncover, to divulge or disclose
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने, 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 7.3.6 - खुल्‍ला, खोल्‍नु, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा).)
4ढोका अन्य खोल्‍नु (sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
Comments (0)

 

ओनाप्‌ [onap‌] ना. 1भालेको शिर head of cock (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 2शिर head, noddle, upper or foremost part of cock or others
, head, top, beginning
, plough, ox used for ploughing with a plough
(sem. domains: 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू.)
Comments (0)

 

ओपाङ्‌ [opaŋ‌] ना. खोल case, covering
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

ओबेक्‌ ओबेक्‌ [obek‌ obek‌] क्रि.वि. वाकवाकी tendency to vomiting or nausea, state of nausea, feeling of sickness
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

काकाला [kakala] ना. गाला cheek
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.1.1 - शिर, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

काम्‍पाटा [kam‍paʈa] ना. गाला cheek
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

केङ्‌जुरेक्‌ [keŋ‌dzurek‌] ना. 1दारा tusk, fang
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
2जुम्‍ल्‍याहा दाँत
Comments (0)

 

कोलेङ्‌ [koleŋ‌] वि. 1फराकिलो wide, extended, extensive, spacious
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2फँडानी logging, felling
3बाटो प्रष्‍ट‍ भएको
Comments (0)

 

कोलेन्‍ने [kolen‍ne] क्रि. पर्दैन (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

खाक्‌मिक्‌ [kʰak‌mik‌] ना. गोली गाँठो ankle
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

खिम्‍वाराङ्‌ [kʰim‍waraŋ‌] वि. अँध्यारो darkness, dark, lack of light
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

खेप्‌ [kʰep‌] क्रि.वि. पटक time, occasion
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

खेसिक्‌ [kʰesik‌] 1वि. खटिरा boil, pimple with pus
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
2ना. घाउ wound, bruise, sore, hurt, injury, cut
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

खोङ्‌गोङ्‌ [kʰoŋ‌goŋ‌] वि. ओरालै ओरालो (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

खोप्‍मा [kʰop‍ma] क्रि. 1छुनु to touch
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 2.3.5 - छुवाइको अनुभव, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion, to despatch
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 7.3.4.1 - छुनु.)
3भ्याउनु वा अँठयाउनु ठेठेगा सिङ्‌ उभुङ्‌माचि खोप्‍मा हिनिना॥ ठूलठूलो रूखहरू हातले अँठयाउनु सकिँदैन। (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 4छुनु to touch
(sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
Comments (0)

 

गुम्‍बालिङ्‌ टेप्‍‍मा [gum‍baliŋ‌ ʈep‍‍ma] क्रि. प. 1नदेखिने गरी छोपिनु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 2ढाक्‍नु to cover, to wrap, to surround, to occupy, to hide, to conceal
Comments (0)

 

चिछुप्‌ चोक्‍मा [tsitsʰup‌ tsok‍ma] क्रि. प. बन्‍द गर्नु to close (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

चियुप्‌ युङ्‌मा [tsijup‌ juŋ‌ma] क्रि. प. लुगा मिलाएर बस्‍नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

चेमाङ्‌ [tsemaŋ‌] ना. 1घाउ wound, bruise, sore
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
2खटिरा wound, sore
Comments (0)

 

चेम्जेङ्‌ [tsemdzeŋ‌] वि. 1फाँटिलो having open space; wide, extensive (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 2गहिरो नभएको
Comments (0)

 

चेल्‍ले [tsel‍le] ना. जाल a net, web
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)