Search results for "व्‍यक्तित्‍व"

उमा [uma] 1क्रि. पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
2क्रि. रक्‍सी पोल्‍नु to make wine पाइले इङा ठुक्‍माउङ्‌ इमालिङ्‌ उमा कोन्‌युक्‌॥ पहिला जाँड पकाएर रक्‍सी पोल्‍नु पर्छ। 3ना. माउ mother of a four-footed animal, animal's mother dam, mother of a bird, head of a house or family
ना फाक्‌चिलेट्‌ उमा गोलो रैछो॥ यो सुँगुरको पाठा माउ/भुनी पो रहेछ। (sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
4ना. बाछी female calf
ना पिट्‌चिलेट्‌ उमा रैछो॥ यो गाईको बाछी रहेछ। (sem. domains: 6.3.1.1 - गाईवस्तु.)
5ना. सावाँ principal
ना ओफाबाङान उमा मासाङा चोक्‍मालिनिना॥ यो पैसाको साँवा मास्‍नु हुँदैन।
Comments (0)

 

ओकेलुबा [okeluba] ना. 1सुस्‍त dumb
(sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 3.2.6.1 - बिर्सनु.)
2गुँगो dumb, mute
3लाटा dumb, dull
(sem. domains: 2.5.4.4 - बोल्‍न नसक्‍ने.)
4लठेप्रो dull-minded, half-dumb
(sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)

 

ओबेक्‌ ओबेक्‌ [obek‌ obek‌] क्रि.वि. वाकवाकी tendency to vomiting or nausea, state of nausea, feeling of sickness
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

ओलाटुबा [olaʈuba] ना. 1लाटो dumb, mute, speechless, dull, stupid, idiot, half-wit
(sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2बोलि नआउने
Comments (0)

 

कुसुमे [kusume] वि. 1बैजनी purple
(sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2नीलो blue, azure
Comments (0)

 

कोलेङ्‌ [koleŋ‌] वि. 1फराकिलो wide, extended, extensive, spacious
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2फँडानी logging, felling
3बाटो प्रष्‍ट‍ भएको
Comments (0)

 

Comments (0)

 

चेक्‌निना [tsek‌nina] क्रि. 1नबोल्‍ने (sem. domains: 1.4.1 - मृत चीजहरू.) 2बोल्‍दैन (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

चेल्‍ले [tsel‍le] ना. जाल a net, web
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

छिम्‍मा [tsʰim‍ma] क्रि. 1छिर्किनु to sprinkle (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 2छरपस्‍ट पार्नु to disperse, to scatter, to disseminate (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 3छर्नु disperse, scatter, disseminate
(sem. domains: 6.1.2.2.6 - काम नलाग्‍ने वस्‍तु, फयाँकिएको वस्‍तु, 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.)
Comments (0)

 

छुप्‍का छुप्‌ [tsʰup‍ka tsʰup‌] क्रि.वि. थुना थुन (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

छुप्‍पाना [tsʰup‍pana] क्रि.वि. बिर्को lid (as of a box or basket), cork of a bottle, any covering
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

जानापा [dzanapa] ना. 1धामी sorcerer, wizard
(sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2झाँक्री (sem. domains: 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम.)
Comments (0)

 

जानाबा [dzanaba] ना. 1धामी sorcerer, wizard
(sem. domains: 1.4.2 - वस्‍तुको आत्‍मा, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 6.6 - पेशाहरू.)
2झाँक्री (sem. domains: 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम.)
Comments (0)

 

जेरि ठेट्‌ना [dzeri ʈʰeʈ‌na] वि. स्‍पष्‍ट देखिने (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

टुक्लोक्‌ चेक्ना [ʈuklok‌ tsekna] क्रि.वि. बोलक्‍कड good-speaking, expert in speaking, talkative
(sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

टुम्‍मा [ʈum‍ma] क्रि. 1जोड्‍नु to add, to annex to join
(sem. domains: 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध, 8.1.2.2 - जोड, 1.1.1 - सूर्य.)
2पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
3छिपिनु (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 4डढ्‌नु to burn
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
5जेठो हुनु (sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान.)
Comments (0)

 

टोमा [ʈoma] क्रि. 1खन्‍नु to dig, to hollow out
(sem. domains: 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 6.2 - कृषि, 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार, 6.7.1.1 - घोच्‍ने समान, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2जुध्‍नु fight encounter, colide, clash
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 6.2 - कृषि, 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार, 6.7.1.1 - घोच्‍ने समान, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
Comments (0)

 

पिङ्‌ना [piŋ‌na] वि. 1हरियो green, the green colour
(sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग.)
2नीलो blue, azure
Comments (0)

 

पेटेपेटे चेक्‍मा [peʈepeʈe tsek‍ma] क्रि. प्यारप्यार‍ बोल्‍नु (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

पेप्‍मा [pep‍ma] 1क्रि. भर्नु to fill, to make full
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2ना. बान्ता vomiting, vomited, ejected
(sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)

 

फाना [pʰana] वि. रातो red, rosy
(sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

फुट्‌ना [pʰuʈ‌na] वि. सेतो white, white-coloured
(sem. domains: 8.3.3.3.5 - पशु रङ्ग, चिनो लाउनु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 8.3.3.3.1 - सेतो, 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग.)
Comments (0)

 

फेङ्‌साङ्‌ [pʰeŋ‌saŋ‌] ना. 1देब्रे left
(sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2बायाँ left
(sem. domains: 8.5.1.2 - छेउ.)
Comments (0)

 

मिचेक्ङे [mitsekŋe] क्रि. नबोलि (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >