Search results for "सोच्‍नु"

उमा [uma] 1क्रि. पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
2क्रि. रक्‍सी पोल्‍नु to make wine पाइले इङा ठुक्‍माउङ्‌ इमालिङ्‌ उमा कोन्‌युक्‌॥ पहिला जाँड पकाएर रक्‍सी पोल्‍नु पर्छ। 3ना. माउ mother of a four-footed animal, animal's mother dam, mother of a bird, head of a house or family
ना फाक्‌चिलेट्‌ उमा गोलो रैछो॥ यो सुँगुरको पाठा माउ/भुनी पो रहेछ। (sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
4ना. बाछी female calf
ना पिट्‌चिलेट्‌ उमा रैछो॥ यो गाईको बाछी रहेछ। (sem. domains: 6.3.1.1 - गाईवस्तु.)
5ना. सावाँ principal
ना ओफाबाङान उमा मासाङा चोक्‍मालिनिना॥ यो पैसाको साँवा मास्‍नु हुँदैन।
Comments (0)

 

काकाला [kakala] ना. गाला cheek
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.1.1 - शिर, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

खाक्‌मिक्‌ [kʰak‌mik‌] ना. गोली गाँठो ankle
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

टुम्‍बुट्‌ [ʈum‍buʈ‌] ना. घुँडा knee (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 2.1 - शरीर, 2.1.3.2 - खुट्टा, 3.2 - सोच्‍नु, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
Comments (0)

 

डाँकाला [ɖãkala] ना. खोयो remaining part of a corn-cob after its grains are extracted from it
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

डोङ्‌ ठोङ्‌मा [ɖoŋ‌ ʈʰoŋ‌ma] क्रि. प. 1टोलाउनु to be absent-minded
(sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
2छक्‍क पर्नु to astonish, to surprise, to amaze (sem. domains: 3.4.1.3 - अचम्‍म, 3.4.1.2.2 - शान्‍त.) 3एकोहोरो हुनु (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.) 4अचम्‍म लाग्‍नु surprise
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा पाट्‌मा [niŋ‌g‍wa paʈ‌ma] क्रि. प. 1बिचार खुल्‍नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.) 2चेत आउनु
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा रिमा [niŋ‌g‍wa rima] क्रि. प. 1विचार गर्नु (sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु, 3.1.2.1 - सतर्क.) 2मन फर्कनु 3सोच्‍नु to think, to consider, to ponder, to hold opinion, to meditate
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु.)
4कल्‍पना गर्नु to imagine (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु, 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु.) 5मन परिवर्तन गर्नु 6‍पश्‍चात्ताप गर्नु to repent
Comments (0)

 

पिट्‌लोन्‍ना [piʈ‌lon‍na] वि. चिप्‍लो smooth, slippery, slimy
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

फाक्‍टाङ्‌ [pʰak‍ʈaŋ‌] ना. 1काँध shoulder
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख, 2.1.2 - टाउको र हात नभएको मूर्ति वा सालिक, 8.6.1.1 - पछाडि.)
2कुम portion joining the armpit to the end of the shoulder, joint between the upper arm and the shoulder
(sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

फोडाराना [pʰoɖarana] वि. 1सड्‌ने (अन्‍न) (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.) 2माउले खाएर मकिएको
Comments (0)

 

मायाडाना [majaɖana] क्रि. सकिन आँट्‍नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

मिप्‍मा [mip‍ma] क्रि. 1सोच्‍नु to think, to consider, to hold opinion, to meditate
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
2सम्‍झनु to remember, to keep in mind, to think, to meditate
(sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 3.2.1 - मन, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.2.6 - सम्‍झनु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.5.8 - अनुवादित खबरहरू, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
3सम्‍झिनु (sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2.4 - बुझ्‍नु, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.) 4स्‍मृति memory
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 4.2.2.2 - चाड, प्रदर्शन, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
5चाहनु to want, to wish, to need
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2 - सोच्‍नु, 7.4.6 - नहुनु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

मुक्‍सुप्‌ [muk‍sup‌] ना. पाखुरा arm (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

मोडाराना [moɖarana] क्रि.वि. मकिएको (काठ) worn out (sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

याडुमारि [jaɖumari] ना. चिउँडो chin
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

यामाना [jamana] 1क्रि.वि. मकिएको (sem. domains: 1.4.1 - मृत चीजहरू, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.) 2ना. थोत्रो worn-out, old
(sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
3वि. पुरानो old, ancient, chronic, archaic, worn out, ragged
(sem. domains: 5.3.9 - पहिरनका शैली, ढाँचा.)
Comments (0)

 

लाङ्‌घाक्‌ [laŋ‌gʰak‌] ना. 1पिँडौला (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 2.1.3.2 - खुट्टा, 3.2 - सोच्‍नु.) 2छेपारी fleshy part between the heel and the calf, the calf of the leg
(sem. domains: 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
Comments (0)

 

हेप्‍मा [hep‍ma] क्रि. 1फुट्‍नु to break, to crack, to explode, to burst out, to separate
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5.2.2 - खानु, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 8.1.2.5 - भाग, 1.6.3.1 - अण्‍डा, 3.2 - सोच्‍नु.)
2फुटाउनु to break, to cleave, to burst
टाबे आरिचि हेप्‍मा लिनिना॥ भाँडाकुँडा फुटाउनु हुँदैन। (sem. domains: 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 1.1.3.1 - बतास.)
3अड्‍किनु to stick, come to a stop, be held up, jam (sem. domains: 8.4.5.3.4 - ढिलाइ.) 4चर्किनु to crack (sem. domains: 7.8.2 - चर्किनु.) 5अडिनु to stop, to halt, to stand still
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
6रोक्‍नु to stop, to cease, to hold back, to bring to halt, to prevent, to hinder, to obstruct, to impede, to restrain
7रोकिनु to be stopped, to be prevented
आम्‍भाङ्‌चि काठमान्‍डौलाम्‍मा ओआबा गेट्‌टालोक्‌ बान्‍दा लिसाउङ्‌ लाम्‍बोङिडोक्‌ ओहेप्‍टे॥ काकाहरू काठमाण्‍डौं‍बाट आउँदा आउँदै बन्‍द भएकोले बाटोमा नै रोकिनु भयो।
Comments (0)