Search results for "जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू"

उमायेप्‍मा [umajep‍ma] क्रि. 1बालिहाल्‍नु (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.) 2जलाउनु burn, cremate, light
3पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
4पार्नु
Comments (0)

 

ओम्‍मा₁ [om‍ma] क्रि. 1पाल्‍नु to foster, to nurse, to breed, to tend
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 8.3.2.1 - चिल्‍लो, 8.3.3.1 - चम्‍कनु, 1.1.1 - सूर्य.)
2निकाल्‍नु (बढी भएको) to take out, to bring out, eject चामाङि चुवा बेसि लिसे भोने खाट्‌टिप्‍मा ओम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ भातमा पानी धेरै भयो भने अलिकति निकाल्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.) 3टल्‍किनु ना कासौडि ठाबुट्‌ङा रान्‍डुङ्‌ना ओम्‍मा ओम्‍डैसे॥ यो भाँड खरानीले माझेको टल्‍किनु (चम्‍किनु) टल्‍किएको छ। (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.) 4पशुपक्षी पाल्‍नु (sem. domains: 6.3 - पशु पालन.) 5चम्‍किनु (sem. domains: 8.3.2.1 - चिल्‍लो.) 6चम्‍कनु to shine, to glitter (sem. domains: 8.3.3.1 - चम्‍कनु.)
Comments (0)

 

ओम्‍मा₂ [paŋ‌ŋi om‍ma] क्रि. प. घरमा पाल्‍नु (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
Comments (0)

 

काकोबा [kakoba] ना. 1रुँग्‍ने guard (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.) 2पाले watchman, sentry, warder, guard
(sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
3कुरुवा waiting, talking care of
(sem. domains: 2.5.7 - रोग उपचार.)
4संरक्षक protector, guardian, patron, defender
(sem. domains: 7.5.5 - व्‍यवस्‍था.)
Comments (0)

 

ङासा कासेट्‌पा [ŋasa kaseʈ‌pa] ना. 1माछा मार्ने fisherman (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.) 2माझी boatman, fisherman
3मछुवा fisherman
(sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)
Comments (0)

 

जाखाम्‌ चोक्‍मा [dzakʰam‌ tsok‍ma] क्रि. प. सर्वनाश गर्नु to destroy, to destruct, to desolate (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

टिस्‍कुला आप्‍मा [ʈis‍kula ap‍ma] क्रि. प. भाला हान्‍नु (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
Comments (0)

 

मिखुमा मेप्‍मा [mikʰuma mep‍ma] क्रि. धुवाँ लगाउनु (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
Comments (0)

 

युङ्‌मा जेम् [juŋ‌ma dzem] ना. राख्‍ने वस्‍तु (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
Comments (0)

 

लाप्‍मा [lap‍ma] 1क्रि. समाउनु to catch, to take hold of, to seize
(sem. domains: 6.4.2 - पासो, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 6.4.5 - माछा मार्नु, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
2क्रि. स्वीकार्नु to receive, to accept, to adopt (sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.) 3क्रि. भाग लिनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 4ना. गिरफ्‍तार arrested, captured, detention, seizure
(sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
5क्रि. समात्‍नु to catch, to take hold of, to grasp, to seize
, catch, capture, seize, hold
(sem. domains: 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
6क्रि. पक्रनु catch, arrest, seize, grasp
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
7क्रि.वि. अन्‍त्य final, last, final stage, end, finish
(sem. domains: 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
8क्रि. लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
9क्रि. सकिनु to be finished, to be completed, to come to an end
(sem. domains: 8.1.8 - पूर्ण, पूरा.)
10क्रि. सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
11क्रि. खिच्‍नु to draw, to pull, to attract
(sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)
Comments (0)

 

लुङ्‌ छेप्‍मा [luŋ‌tsʰep‍ma] क्रि. पर्खाल लगाउनु (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
Comments (0)

 

सेङ्‌मा [seŋ‌ma] क्रि. 1च्यात्‍नु to tear, to rip, to lacerate, to rend
, tear, tear up, rip
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 7.8.4 - फाट्‌नु, उधार्नु, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2च्यातिनु (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

हिमा [hima] क्रि. 1सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.1.3.1 - सजिलो, सम्‍भावित, 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 2.6.6.1 - मार्नु, 7.5.7 - धेरै चीजहरू चल्‍नु.)
2छर्कनु to sprinkle
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
3छर्नु to sow, to disperse, to scatter
(sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
4सिद्धयाउनु to finish (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु, 6.2 - कृषि.)
Comments (0)

 

हुसिक्‍मा [husik‍ma] क्रि. 1तालिम दिनु to train (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.) 2सिकाउनु to teach
Comments (0)