Search results for "सामानहरूको भागहरू"

उयुङ्‌ [ujuŋ‌] ना. बिँड handle, hilt of a sword, long strip of utensils
, handle, haft, shaft, hilt of a sword, long strip of utensils
(sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू, 8.6 - (वस्तु) का भागहरू, 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू.)
Comments (0)

 

ओएङ्‌ङि [oeŋ‌ŋi] क्रि.वि. पछाडि behind, at the back of, the back
(sem. domains: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू.)
Comments (0)

 

गेङ्‌ना [geŋ‌na] 1वि. बाङ्‍गो bent, crooked, twisted, untoward, unfavourable, perverse
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो, 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
2वि. कुप्रो hunchbacked, stooped
(sem. domains: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू.)
3क्रि.वि. ढल्‍केको (sem. domains: 8.3.1 - आकार.)
Comments (0)