Search results for "सूचना"

उयुङ्‌ हुङ्‌मा [ujuŋ‌ huŋ‌ma] क्रि. प. बिँड खुस्‍किनु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
Comments (0)

 

काप्‍टाॽवा [kap‍ʈaʔwa] ना. उन्‍यु fern (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना, 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)
Comments (0)

 

कुठारिक्‌ रिग्‍मा [kuʈʰarik‌ rig‍ma] क्रि. प. 1बेस्‍मारी बेर्नु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.) 2गुँडुल्‍को‍ पारेर बेर्नु
Comments (0)

 

कुठारिग्‌ रिक्‍मा [kuʈʰarig‌ rik‍ma] क्रि. प. बेस्‍मारी बेर्नु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
Comments (0)

 

खाक्‍पारिक्‌ [kʰak‍parik‌] ना. खकार cough, phlegm
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना, 2.2.3 - थक्‍नु,थुक, 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
Comments (0)

 

खुबारिक्‌ रिग्‍मा [kʰubarik‌ rig‍ma] क्रि. प. 1बेस्‍मारी बेर्नु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.) 2बेस्‍मारी बटार्नु
Comments (0)

 

छुङ्‌मा [tsʰuŋ‌ma] क्रि. 1खोक्‍नु to cough
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
2पोको पार्नु to bundle, to package (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 5.2.4 - सुर्ती, 7.2 - चल्‍नु, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.) 3कसिंगर बटुल्‍नु (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)
Comments (0)

 

छेबोक्‌ छेबोक्‌ [tsʰebok‌ tsʰebok‌] वि. कलकलाउँदो newly sprouted, (of age) tender, youthful
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.2.2 - सूचना.)
Comments (0)

 

ठोप्‍मा [ʈʰop‍ma] क्रि. 1चाख्‍नु to taste, to relish
, taste, suffer, test
(sem. domains: 7.6 - लुकाउनु, 5.2.2.4 - खाने तरीका, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
2लुकाउनु to hide, to conceal, to keep secret
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 4.3.4.8 - अपहरण्‍, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
3लुक्‍नु to hide
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.1.2.2 - सूचना, 7.6.3 - हराउनु.)
4राख्‍नु to put, to keep, to set, to deposit
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 7.5.9 - राख्‍नु.)
Comments (0)

 

ठोम्‍मा [ʈʰom‍ma] क्रि. 1ढाडिनु to be swollen, to eat more than enough, to emit foul belching (because of indigestion)
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 3.1.2.2 - सूचना, 1.3.3 - भिजेको.)
2चियाउनु to peep, to spy
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
3बिरामीलाई हेर्न जानु
Comments (0)

 

नाग्वाट्‌ [nagwaʈ‌] ना. सिँगान mucus of the nose, discharge from the nose, snot
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना, 2.2.4 - सिँगान.)
Comments (0)

 

नुलोक्‌ पुमा [nulok‌ puma] क्रि. प. नियालेर हेर्नु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
Comments (0)

 

पुमा [puma] क्रि. 1हेर्नु to look, to watch, to care, to look after
(sem. domains: 4.3.2.4 - देखाउनु, 5 - दैनिक जीवन, 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.1.2.2 - सूचना, 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु, 3.3.3.5 - कर गर्नु, 3.5.8.4 - देखाउनु, जनाउनु, 3.2.2 - सिक्‍नु, 2.3.1 - देख्‍नु, 3.2.7.1 - आशा, 4.7.5.4 - बचाउनु, 3.5.1.6.1 - प्रदर्शन.)
2हेरचाह गर्नु (sem. domains: 4.3.4.5.2 - ध्‍यान दिनु.)
Comments (0)

 

पोक्‌रि [pok‌ri] ना. बाबियो kind of grass used for thatching, and making ropes, brooms, swing-ropes, Eleusine indica
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 3.1.2.2 - सूचना, 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री, 6.6.1.1 - लुगा.)
Comments (0)

 

पोलेहोङ्‌ [polehoŋ‌] ना. 1प्वाल पर्नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.2.2 - सूचना.) 2च्यातेर दुलो हुनु (sem. domains: 7.8.4 - फाट्‌नु, उधार्नु.) 3छेड् पर्नु
Comments (0)

 

फेम्‍मा [pʰem‍ma] क्रि. 1हावा चल्‍नु wind blow (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु.) 2फुकाल्‍नु to untie, to unfasten, to let loose, to take off, to put off, to undo
(sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
3गाँठो फुकाउनु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.) 4खोल्‍नु to open, to undo, to uncover
Comments (0)

 

बेसा खाट्‌मा [besa kʰaʈ‌ma] क्रि. प. 1पैँचो लगाउनु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.) 2खानाको लागी केही कुराहरू खोज्‍न जानु वा साट्‌नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

लेक्‌ चामा [lek‌ tsama] क्रि. प. पर्म खेल्‍नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.2.2 - सूचना.)
Comments (0)

 

लोमा [loma] क्रि. 1भन्‍नु to say, to tell, to state, to relate, to quote, to utter, to speak, to recite, to give order, to command
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.2.2.1 - सरम हुनु, 3.5.1.5.1 - उत्तर, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा.)
2अराउनु to order, to command
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
3बताउनु to say, to tell, to relate, to inform, to explain, to reveal, to disclose
(sem. domains: 3.2.1.5 - तर्कसंगत.)
4सुनाउनु tell, relate, cause to be heard
(sem. domains: 3.5 - सञ्चार गर्नु.)
Comments (0)

 

वाप्‍मा [wap‍ma] क्रि. लगाउनु to put on (clothes), to wear, to place
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.8 - सिंगारिएको, 3.1.2.2 - सूचना, 5.3.7 - लुगा लगाउनु, 5.3 - लुगाफाटा, 1.1.3.3 - पानी.)
Comments (0)

 

वासागोक्पा [wasagokpa] ना. निगुरो edible fern (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
Comments (0)

 

होम्‍मा [hom‍ma] क्रि. 1निस्कनु to go out, to grow, to produce, to emerge
फाक्खोराङि फाक्‌चिलेट्‌ होम्‍मा ओहोङ्‌ चा चोगु॥ सुँगुरको खोरमा सुँगुरको पाठा निस्‍कने प्‍वाल पनि बनाऊ। (sem. domains: 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2उदाउनु to rise, to appear
नाम्‌ होम्‍मा बेला लिसे॥ घाम उदाउने समय भयो। (sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
3सुनिनु to be swelled
याप्‌मि येम्‌ होम्‍मा ओचेट्‌नुना लिनिना॥ मानिसको शरीर सुनिनु राम्रो होइन। (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना, 2.5.6.3 - सुनिनु.)
4निस्‍किनु to come out (sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु, 3.3.3.5 - कर गर्नु.) 5उम्‍किनु to escape (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
Comments (0)