Search results for "म्‍यान, दाप"

उसुप्‌ [usup‌] ना. 1दाप sheath, scabbard
(sem. domains: 6.7.7.2 - म्‍यान, दाप, 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू.)
2खोल covering
Comments (0)

 

ओखोप्‌ [okʰop‌] ना. 1खोल case, covering
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 6.7.7.2 - म्‍यान, दाप.)
2खबटा (sem. domains: 6.6.4.4 - हाडको काम गर्नु.) 3अण्‍डाको खोल (sem. domains: 1.6.3.1 - अण्‍डा.)
Comments (0)