Search results for "जीवन"

उहिङ्‌ग्‍वाट्‌ [uhiŋ‌g‍waʈ‌] ना. 1जिउँदो living, lively
(sem. domains: 2.6 - जीवन, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
2जीवित alive
Comments (0)

 

पोङ्‌मा [poŋ‌ma] 1क्रि. जन्‍माउनु to beget, to give birth to
(sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 4.1.9.1 - जन्‍म सम्‍बन्‍धित.)
2क्रि. पड्‌किनु to explode, to burst (sem. domains: 6.6.2.9.1 - पड्‌किनु, 2.6.3 - जन्‍म, 2.6 - जीवन, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.) 3क्रि. ब्याउनु to bear a calf, foal, etc.,
4क्रि. जन्‍मनु to be born
(sem. domains: 2.6 - जीवन, 4.2.2.1 - समारोह.)
5क्रि. पड्‍काउनु (sem. domains: 6.6.2.9.1 - पड्‌किनु.) 6ना. जन्‍म birth
(sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 8.4.1.8 - विशेष दिनहरू.)
Comments (0)

 

युङ्‌मा [juŋ‌ma] क्रि. 1राख्‍नु to put, to keep, to place
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 7.5.9 - राख्‍नु, 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 3.3 - चाहनु, 5.1.1.4 - दराज.)
2बस्‍नु to sit, to sit down
(sem. domains: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु, 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 7.2.7 - नचल्‍नु, 4.2.1 - जम्मा हुनु (समूह बनाउनु), 7.1.2 - बस्‍नु, 1.1.1.3 - ग्रह, 5.9 - बस्‍नु, रहनु.)
3हुनु to be, to become, to occur, to happen, to take place, to come into being, to come to pass
(sem. domains: 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 3.3 - चाहनु.)
4रहनु to stay, to remain, to keep
(sem. domains: 4.4.3.7 - बाँचिरहनु, जीवित रहनु.)
5थन्‍काउनु (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 2.6 - जीवन.)
Comments (0)

 

सिमा [sima] 1क्रि. परलोक हुनु (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.6.6.8 - मृत्‍यु पछिको जीवन, 1.4.1 - मृत चीजहरू, 2.6.6 - मर्नु, 2.6 - जीवन, 8.4.1.8 - विशेष दिनहरू, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.) 2क्रि. मर्नु to die, to pass away (sem. domains: 3.5.5.1 - अश्लीलता.) 3क्रि. मृत्यु हुनु (sem. domains: 8.4.6.1.3 - अन्‍त्य.) 4ना. मृत्यु death, demise
(sem. domains: 8.4.6.1.3 - अन्‍त्य.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा सोम्‍मा [sok‍ma som‍ma] क्रि. प. सास फेर्नु (sem. domains: 2.6 - जीवन, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.2.1 - सास.)
Comments (0)

 

हिङ्‌मा [hiŋ‌ma] क्रि. 1जिउनु live, survive, subsist
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
2बाँच्‍नु to live, to survive, to be saved, to be protected
(sem. domains: 2.6 - जीवन, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 4.4.3.7 - बाँचिरहनु, जीवित रहनु, 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु, 7.3.4.6 - समर्थन.)
Comments (0)