Search results for "उल्‍टाउनु"

एकेलेङ्‌ [ekeleŋ‌] क्रि.वि. 1उल्‍टो opposite, reversed, contrary
(sem. domains: 8.3.1.4.1 - ठाडो, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.)
2विपरीत दिशा (sem. domains: 8.6 - (वस्तु) का भागहरू.) 3विपरीत ठाउँ (sem. domains: 8.3.5.2.6 - उल्टो.)
Comments (0)

 

एकेलेङ्‌ चोक्‍मा [ekeleŋ‌ tsok‍ma] 1क्रि. प. नराम्रो काम गर्नु (sem. domains: 3.3.3.1 - सुझाव, 4.5.4 - अधिकारलाई सुम्‍पनु, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.) 2ना. अपराध गर्नु 3क्रि. प. अत्याचार गर्नु
Comments (0)

 

एकेलेङ्‌ निङ्‌ग्‍वा [ekeleŋ‌ niŋ‌g‍wa] क्रि.वि. उल्‍टो विचार (sem. domains: 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.)
Comments (0)

 

लेङ्‌मा [leŋ‌ma] क्रि. 1खन्याउनु to pour out, to make empty
(sem. domains: 1.3.2.1 - बग्‍नु, 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.)
2पल्टाउनु to turn, to cause to lie down, to turn upside down, to cause to roll
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
3लिप्‍नु to smear, to daub, to smudge smooth mud over walls and floor
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
4खाली गर्नु (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 4.2.6.1 - खेल, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.) 5पल्टनु to turn (sem. domains: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण.)
Comments (0)