Search results for "नकारात्‍मक मनको भावनाहरू"

एकेलेङ्‌ निङ्‌ग्‍वा [ekeleŋ‌ niŋ‌g‍wa] क्रि.वि. उल्‍टो विचार (sem. domains: 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.)
Comments (0)

 

ओचाफेन्‍ना₁ [otsapʰen‍na] वि. 1न राम्रो bad, evil, ugly, nasty,
(sem. domains: 3.2.5.2 - विश्‍वास नगर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 8.4.5.3 - ठीक समय, 8.3.7.2.1 - खराब, अझ कम्‍ति, 8.3.7.9 - महत्‍व, 1.1.2 - हावा.)
2कुरूप ill-looking, ugly, deformed
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

खेमा [kʰema] क्रि. 1बाझ्‍नु to quarrel, to wrangle, to squabble, to fall out, to fight
(sem. domains: 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2झगडा गर्नु to quarrel, to fight (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.5.1.6.2 - झगडा.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा टुक्‍मा [niŋ‌g‍wa ʈuk‍ma] क्रि. प. 1मन दुख्‍नु (sem. domains: 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 2.6.6.4 - शोक गर्नु.) 2चित्‍त दुख्‍नु
Comments (0)

 

माहामा [mahama] वि. 1उपयुक्‍त proper, appropriate
2ठीक exact, proper, accurate
3राम्रो fine, well
(sem. domains: 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 8.2.7 - उपयुक्त, आकार.)
Comments (0)

 

माहामाना [mahamana] 1क्रि. राम्रो नै हुनु (sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.) 2क्रि. नबिग्रिनु 3वि. राम्रो fine, well
(sem. domains: 4.3.6.2 - असल आचरण भएको, क्रमबद्ध, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू.)
4वि. शुद्ध pure, clear, neat
, with, together with, including
Comments (0)

 

लेम्‍मा [lem‍ma] क्रि. 1कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 3.3.3.7 - चेतावनी, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 1.1.3 - मौसम, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण.)
2ओइलिनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 1.3.2.4 - छाल, 3.6.5 - ठीक, 6.6.1.1 - लुगा.) 3धान चुट्‍नु (sem. domains: 6.2 - कृषि.) 4धान कुट्‍नु to thresh (sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु.) 5हिर्काउनु to strike, to beat, to smite, to shoot
(sem. domains: 6.7.2 - पिस्‍ने समान.)
6कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
7डाम्‍नु to brand, to boil in oil
(sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
8टाल्‍नु to patch, to mend, to evade, to procrastinate, to adjourn
Comments (0)