Search results for "बाङ्गो"

एक्मा [ekma] क्रि. 1भाँचिनु break, to shatter, to break into pieces, to split, to fold, to bend (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.8.1 - तोड्‌नु, 8.3.1.5 - बाङ्गो, 1.1.3.1 - बतास.) 2भाँच्‍नु to break, to shatter, to break into pieces, to split, to fold, to bend
(sem. domains: 7.2.1.5.1 - चिप्‍लनु, 7.9.1 - बिगार्नु.)
Comments (0)

 

एक्‍माना [ek‍mana] वि. 1दोब्‌र्याउने (sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.) 2भाँच्‍ने
Comments (0)

 

गुङ्‌ [guŋ‌] वि. 1कुप्रो hunchbacked, stooped
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो, 4.3.1.5.2 - नराम्रो रिसाहा, 8.3.1.4.1 - ठाडो, 7.1.5 - निहुरिनु.)
2नुहिने (sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.) 3कुप्रो hunchbacked, stooped
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.)
Comments (0)

 

गुङ्‌ चोक्‍मा [guŋ‌ tsok‍ma] क्रि. प. निहुरिनु to bow down, to stoop, to bend down (sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो, 7.1.5 - निहुरिनु.)
Comments (0)

 

गेङ्‌ [geŋ‌] वि. बाङ्‍गो bent, crooked, twisted, untoward, unfavourable, perverse
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.)
Comments (0)

 

गेङ्‌ चोक्‍मा [geŋ‌ tsok‍ma] क्रि. प. बङ्‍ग्याउनु to bend, to curve
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.)
Comments (0)

 

गेङ्‌ना [geŋ‌na] 1वि. बाङ्‍गो bent, crooked, twisted, untoward, unfavourable, perverse
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो, 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
2वि. कुप्रो hunchbacked, stooped
(sem. domains: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू.)
3क्रि.वि. ढल्‍केको (sem. domains: 8.3.1 - आकार.)
Comments (0)

 

छुट्‌मा [tsʰuʈ‌ma] क्रि. 1चाउरी पर्नु to become wrinkled (sem. domains: 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु.) 2खुम्‍चिनु shrink, pucker, wrinkle
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो, 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु.)
3चाउरिनु shrivel, to shrink
(sem. domains: 2.1.4 - छाला.)
Comments (0)

 

छुप्‍मा [tsʰup‍ma] क्रि. 1बन्‍द गर्नु to close, shut पाङ्‌ठाङ्‌ङिगा डुवारिक्‌ ओचेट्‌नुलोक्‌ छुप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ घरहरूको ढोका राम्रो सँग बन्‍द गर्नु पर्छ। (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 8.3.1.5 - बाङ्गो, 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु, 5.1.1.4 - दराज.) 2खुम्‍चिनु shrink, pucker, wrinkle
आलोट्‌लिङ्‌ मिहिङा टुनाउङ्‌ छुप्‍मा छुट्‌टाडे॥ मेरो लुगा आगोले डढे पछि खुम्‍चिनु खुम्‍चियो। (sem. domains: 3.2.5.7 - कट्टरबाद विश्‍वास.)
3थुन्‍नु imprison, lock up, trap, shut, lock, close, stop up
वाजिलेट्‌चि छुॽयुम्‌ङि छुप्‍माचि कोन्‌युक्‌॥ चल्‍लाहरू खोङ्‍गीमा थुन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 3.4.1.4.1 - उत्तेजित.)
4कैद गर्नु (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.) 5चाउरी पर्नु (sem. domains: 2.6.4.4 - वयस्क.)
Comments (0)

 

नोक्‍मा [nok‍ma] क्रि. 1फर्काउनु to send back, to turn round, to bring back, to restore
(sem. domains: 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु, 7.2.3.6 - फर्कनु, 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
2फर्किनु (sem. domains: 4.3.4.5 - भाग गर्नु.) 3दोहोर्याउनु repeat, revise
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
4मोड्‍नु to bend, to twist, to divert, to deflect, to turn
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.)
5फर्कनु come back, turn back, turn
(sem. domains: 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु.)
Comments (0)

 

बेट्‌लुक्‌ [beʈ‌luk‌] वि. लुलो loose, slack, feeble, to be softened, to be relaxed
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
Comments (0)

 

हुप् [hup] ना. 1गाँठो knot, knob
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो, 6.6.4 - सीप, कला.)
2खापसियो
Comments (0)