Search results for "सिक्‍नु"

एखेप्‌ [ekʰep‌] क्रि.वि. 1एक चोटि once (sem. domains: 3.2.2 - सिक्‍नु.) 2एक पटक once
Comments (0)

 

खेम्‍मा [kʰem‍ma] क्रि. 1चिर्नु to split, to cut, to rip up, to cleave, to lacerate, to saw (with a saw), to operate
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.1.6 - सहज, 5.5.6 - इन्‍धन.)
2सुन्‍नु to hear, to listen to, to attend to
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 2.3.2 - सुन्‍नु, 3.2.2 - सिक्‍नु, 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

चोग्‍मा [tsog‍ma] क्रि. 1गर्नु to do, to act
(sem. domains: 3.2.2 - सिक्‍नु.)
2बनाउनु to make, to build, to construct, to manufacture, to repair, to mend
3तयार गर्नु (sem. domains: 6.1.2.6.1 - प्रयोगको लागि केही कुरा तयार गर्नु.)
Comments (0)

 

छेक्‍मा [tsʰek‍ma] क्रि. 1चिमोट्‍नु to pinch, to squeeze
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 3.2.2 - सिक्‍नु, 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
2चुँडाउनु to break, to snap
(sem. domains: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
3निमोठ्‍नु to wring, to squeeze, to sever the head by wringing
(sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.)
Comments (0)

 

निमा [nima] क्रि. 1देखिनु to be seen, to appear, to seem, to look
(sem. domains: 3.2.2 - सिक्‍नु, 7.6.2 - भेट्टाउनु, 3.2.4 - बुझ्‍नु.)
2जान्‍नु know, know how to do, learn
(sem. domains: 3.2.3 - जान्नु, 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु, 3.2.2 - सिक्‍नु.)
3चिन्‍नु to know, to recognize
(sem. domains: 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा).)
4देख्‍नु to see, to look at
, see, observe, perceive, anticipate, realize, consider
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु.)
5देखा पर्नु to appear (sem. domains: 2.3.1.5.1 - देखा पर्नु.)
Comments (0)

 

पुमा [puma] क्रि. 1हेर्नु to look, to watch, to care, to look after
(sem. domains: 4.3.2.4 - देखाउनु, 5 - दैनिक जीवन, 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.1.2.2 - सूचना, 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु, 3.3.3.5 - कर गर्नु, 3.5.8.4 - देखाउनु, जनाउनु, 3.2.2 - सिक्‍नु, 2.3.1 - देख्‍नु, 3.2.7.1 - आशा, 4.7.5.4 - बचाउनु, 3.5.1.6.1 - प्रदर्शन.)
2हेरचाह गर्नु (sem. domains: 4.3.4.5.2 - ध्‍यान दिनु.)
Comments (0)

 

हिसिक्‍मा [hisik‍ma] क्रि. 1सिकाउनु to teach, to train
(sem. domains: 7.2.5.3 - बाटो देखाउनु, 4.5.3.3 - अनुशासन गर्नु, तालिम दिनु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
2शिक्षा दिनु (sem. domains: 3.6 - सिकाउनु, 3.2.2 - सिक्‍नु.)
Comments (0)